Szenyér

A somogyi dombvidék nyugati gerincén, a 68-as országút mentén bújik meg a nagy múltú Szenyér község. A községtől délre, az országúttól keletre emelkedő hegy csúcsán található a szenyéri vár maradványa.
A köz|ség a Honfoglalástól lakott és a kezdetektől fogva jelentős település volt. Az 1300-as években a Szenyéri család birtoka volt. A falu 1425-től a szigetvári várat építtető Tapsonyi Anthimi családé lett. A vár építésére 1459-ban adott engedélyt Mátyás király az Anthimi családnak. A vár 1464-ben már állt. A család rövidesen kegyvesztetté vált, mert Anthimi László Somló várában rablólovagként fosztogatott a Balaton vidékén. A szenyéri várat Mátyás elkobozta, de Anthimi László nem adta át a várat, hanem Szenyérből folytatta rablásait. 1471-ben az ország|gyűlés határozatot hozott azonnali lerombolására. A várat mégsem rombolták le, hanem Laki Thuz János és Miklós kapta meg. 1482-ben tőlük került vásárlás útján az esztergomi érsekség tulajdonába. Szenyér 1482-től pusztulásáig mezővárosi kiváltságokkal rendelkezett.
A mohácsi csatavesztést követően a várat megerősítették, ezzel az északnyugat-somogyi határvidék legjelentősebb erődítménye lett. A közeli elővárakkal együtt (Somogyzsitfa, Csákány) több mint fél évszázadig dacolt a török túlerővel. 1544-ben és 1556-ban Szigetvárral együtt visszaverte a török ostromot. 1566-ban Szigetvár elesett, ezért a reménytelen helyzetbe került védők a várat elhagyták, de előtte tönkretették, felgyújtották, hogy a török ne vehesse hasznát. Még 1566-ban visszafoglalták a töröktől, és újjáépítették. 1600-ig, Kanizsa elestéig magyar, majd 1686-ig török végvár volt.
A XVII. század végi ismételt ostromok során a vár megsemmisült. A viharos múlt a régi várat gyakorlatilag eltüntette, területét sűrű erdő borítja. A vár helyén ma már csak a sáncok látszanak, melyek kb. 50x50 méteres négyszöget alkotnak.


SeNEr

a somoGi dombvidEk Nugati gerincEn, a VXYyyy-as orSAgUt mentEn bUjik meg a naG mUltU SeNEr kqzsEg. a kqzsEgtQl dElre, az orSAgUttOl keletre emelkedQ heG CUCAn talAlhatO a SeNEri vAr maradvANa.
a kqzsEg a honfoglalAstOl lakott Es a kezdetektQl fogva jelentQs telepwlEs volt. az MyyyB-as Evekben a SeNEri CalAd birtoka volt. a falu MyyyyBXXY-tQl a SigetvAri vArat EpIttetQ tapsoNi anthimi CalAdE lett. a vAr EpItEsEre MyyyyBVYyyyy-ban adott engedELt mATAs kirAL az anthimi CalAdnak. a vAr MyyyyBVXyyyy-ben mAr Allt. a CalAd rqvidesen keGveStettE vAlt, mert anthimi lASlO somlO vArAban rablOlovagkEnt foStogatott a balaton vidEkEn. a SeNEri vArat mATAs elkobozta, de anthimi lASlO nem adta At a vArat, hanem SeNErbQl foLtatta rablAsait. MyyyyBVXXy-ben az orSAgGWlEs hatArozatot hozott azonnali lerombolAsAra. a vArat mEgsem romboltAk le, hanem laki thuz jAnos Es miklOs kapta meg. MyyyyBVXXXyy-ben tQlwk kerwlt vAsArlAs UtjAn az eStergomi ErseksEg tulajdonAba. SeNEr MyyyyBVXXXyy-tQl puStulAsAig mezQvArosi kivAltsAgokkal rendelkezett.
a mohACi CataveStEst kqvetQen a vArat megerQsItettEk, ezzel az ESakNugat-somoGi hatArvidEk legjelentQsebb erQdItmENe lett. a kqzeli elQvArakkal eGwtt (somoGZitfa, CAkAN) tqbb mint fEl EvSAzadig dacolt a tqrqk tUlerQvel. MYBXXXXyyyy-ben Es MYBVYy-ban SigetvArral eGwtt viSSaverte a tqrqk ostromot. MYBVXYy-ban SigetvAr elesett, ezErt a remENtelen heLzetbe kerwlt vEdQk a vArat elhaGtAk, de elQtte tqnkretettEk, felGUjtottAk, hoG a tqrqk ne vehesse haSnAt. mEg MYBVXYy-ban viSSafoglaltAk a tqrqktQl, Es UjjAEpItettEk. MYyB-ig, kaniZa elestEig maGar, majd MYyBVXXXYy-ig tqrqk vEgvAr volt.
a XYyy. SAzad vEgi ismEtelt ostromok sorAn a vAr megsemmiswlt. a viharos mUlt a rEgi vArat Gakorlatilag eltwntette, terwletEt sWrW erdQ borItja. a vAr heLEn ma mAr Cak a sAncok lAtSanak, meLek kb. V*V mEteres nEGSqget alkotnak.