Szigeterdő (Dombóvár)

Erődítmények létesítésére a Kapos mocsaras árterületéből kiemelkedő diluviális teraszok, bozóz-szigetek voltak a legalkalmasabbak. Ilyen erődítmény lehetett a Szigeterdőben is. A kör alakú árokkal, sánccal övezett a XIII. században épült és a XVI. század elején elpusztult vár lakóterületét 2000-ben tárták fel. A vár területének közepén áll a 10x10 méteres külső és 5x5 méteres belső tégla lakótorony. Padlóját 3 sor tégla alkotja, amelyet terrazzo fedett. A padlóba mélyedt egy gabonás verem.
A tornyot a XVI. század elején tűzvész pusztította el. Padlóját kb. 40 centiméter vastagságban fedte a faszenes, hamus törmelék, összeégetett cserepekkel, vasakkal, elszenesedett gerenda darabokkal. A torony közelében állt a 3,1x5,2 méter alapterületű, földbe mélyített, négy tüzelőnyílással ellátott téglaégető. A torony déli oldalán helyezkedett el egy faszerkezetű épület, ezt azonban szinte nyom nélkül elpusztították az 1958 - 1959-ben ide épített kocsma munkálataival. A torony könyéki járószintet is megtalálták.
Az eredeti, sárgás altalajba mélyítve X-XI. századi gödröket találtak. Ezek felett helyezkedik el a kora Árpád-kori humusz, elég sok lelettel. A feltárások során edénytöredékek, vaskés, vaslándzsa, sarlótöredék, komozsár maradványai kerültek a felszínre. A humusz felett a sáncárok kiásásakor keletkezett enyhén kevert agyagréteg következik, amellyel beterítették a dombtetőt. A téglaégető közelében találtak egy Árpád-kori házrészletet kemencével. Ezek fölött késő középkori téglakemencét találtak, ami a jelek szerint szabadtéren helyezkedett el.


SigeterdQ (dombOvAr)

erQdItmENek lEtesItEsEre a kapos moCaras ArterwletEbQl kiemelkedQ diluviAlis teraSok, bozOz-Sigetek voltak a legalkalmasabbak. iLen erQdItmEN lehetett a SigeterdQben is. a kqr alakU Arokkal, sAnccal qvezett a Xyyy. SAzadban Epwlt Es a XYy. SAzad elejEn elpuStult vAr lakOterwletEt yyM-ben tArtAk fel. a vAr terwletEnek kqzepEn All a X*X mEteres kwlsQ Es Y*Y mEteres belsQ tEgla lakOtoroN. padlOjAt yyy sor tEgla alkotja, ameLet terrazzo fedett. a padlOba mELedt eG gabonAs verem.
a torNot a XYy. SAzad elejEn tWzvES puStItotta el. padlOjAt kb. XXXX centimEter vastagsAgban fedte a faSenes, hamus tqrmelEk, qSSeEgetett Cerepekkel, vasakkal, elSenesedett gerenda darabokkal. a toroN kqzelEben Allt a yyy+y\X*Y+yy\X mEter alapterwletW, fqldbe mELItett, nEG twzelQNIlAssal ellAtott tEglaEgetQ. a toroN dEli oldalAn heLezkedett el eG faSerkezetW Epwlet, ezt azonban Sinte Nom nElkwl elpuStItottAk az MYyyyyBVYyyy - MYyyyyBVYyyyy-ben ide EpItett koCma munkAlataival. a toroN kqNEki jArOSintet is megtalAltAk.
az eredeti, sArgAs altalajba mELItve X.-Xy. SAzadi gqdrqket talAltak. ezek felett heLezkedik el a kora ArpAd-kori humuS, elEg sok lelettel. a feltArAsok sorAn edENtqredEkek, vaskEs, vaslAndZa, sarlOtqredEk, komoZAr maradvANai kerwltek a felSInre. a humuS felett a sAncArok kiAsAsakor keletkezett eNhEn kevert aGagrEteg kqvetkezik, ameLLel beterItettEk a dombtetQt. a tEglaEgetQ kqzelEben talAltak eG ArpAd-kori hAzrESletet kemencEvel. ezek fqlqtt kEsQ kqzEpkori tEglakemencEt talAltak, ami a jelek Serint SabadtEren heLezkedett el.