Szihalom

Szihalom község délnyugati oldalán, a Rima-patak fölé nyúló, három oldalról meredek lejtőkkel övezett hosszúkás földnyelven található a helyi lakosok által ma is Árpádvárként ismert földhalomvár. A félsziget központjában szabadon álló dombot nevezik Földvárnak, a vár többi része teljesen be van építve.
Az északi, nyugati és déli oldalon meredek lejtőkkel övezett félkörben mocsárral körülvett dombot csak keletről lehetett könnyebben megközelíteni. A védett terület egy 110x85 méteres alapterületű ovális fennsík, a völgyből 7 - 8 méterrel emelkedik ki. Közepén a motte-domb maradványának alapátmérője kb. 30 méter, magassága 2,5 méter, felső átmérője 10 - 15 méter. Eredetileg 4 méter magas és a mainál jóval nagyobb tömegű volt. az 1868-ban megbolygatott halomból a lakosság olyan nagy mértékben hordta el a földet, hogy a maradványok megmentése érdekében 1885-ben áthoztak ide egy eredetileg 1848-ban állított kő keresztet. A terület 1885-ös rendezése során alakult ki a ma látható állapot.
Anonymus Gestájában elmondja, hogy a honfoglaló magyarok ezen a helyen Árpád vezérnek leveles színt építettek. A mocsaras területből kiemelkedő félsziget és a rajta lévő vár egykor jól védhető terület volt. Az Árpád-házi királyok birtokát képezte, a XI. században királyi, vagy hercegi udvarhely volt. 1090-ben Szent László az egri Szent János egyháznak szolgáltatta, később az egri püspökség birtoka volt. A török hódoltság alatt elvesztette hadászati jelentősségét.


Sihalom

Sihalom kqzsEg dElNugati oldalAn, a rima-patak fqlE NUlO, hArom oldalrOl meredek lejtQkkel qvezett hoSSUkAs fqldNelven talAlhatO a heLi lakosok Altal ma is ArpAdvArkEnt ismert fqldhalomvAr. a fElSiget kqzpontjAban Sabadon AllO dombot nevezik fqldvArnak, a vAr tqbbi rESe teljesen be van EpItve.
az ESaki, Nugati Es dEli oldalon meredek lejtQkkel qvezett fElkqrben moCArral kqrwlvett dombot Cak keletrQl lehetett kqNNebben megkqzelIteni. a vEdett terwlet eG BX*VXXXY mEteres alapterwletW ovAlis fennsIk, a vqlGbQl Yyy - Yyyy mEterrel emelkedik ki. kqzepEn a motte-domb maradvANAnak alapAtmErQje kb. XXX mEter, magassAga yy+Y\X mEter, felsQ AtmErQje X - XY mEter. eredetileg yyyy mEter magas Es a mainAl jOval naGobb tqmegW volt. az MYyyyBVXYyyy-ban megboLgatott halombOl a lakossAg oLan naG mErtEkben hordta el a fqldet, hoG a maradvANok megmentEse ErdekEben MYyyyBVXXXY-ben Athoztak ide eG eredetileg MYyyyBXXXXYyyy-ban AllItott kQ kereStet. a terwlet MYyyyBVXXXY-qs rendezEse sorAn alakult ki a ma lAthatO Allapot.
anonimus gestAjAban elmondja, hoG a honfoglalO maGarok ezen a heLen ArpAd vezErnek leveles SInt EpItettek. a moCaras terwletbQl kiemelkedQ fElSiget Es a rajta lEvQ vAr eGkor jOl vEdhetQ terwlet volt. az ArpAd-hAzi kirALok birtokAt kEpezte, a Xy. SAzadban kirALi, vaG hercegi udvarheL volt. MVXXXX-ben Sent lASlO az egri Sent jAnos eGhAznak SolgAltatta, kEsQbb az egri pwspqksEg birtoka volt. a tqrqk hOdoltsAg alatt elveStette hadASati jelentQssEgEt.