Szent János erőd

Esztergom közelében található Sípoló-hegy csúcsa részben mesterségesen kiképzett sáncmű maradványa. Az erődöt Esztergom 1595. évi ostroma alkalmával építették az ostromló keresztény seregek.
Mansfeld Károly fővezér Claudio Cogonaro olasz hadmérnök vezetésével az Esztergom várát körülvevő dombokra őrtoronyszerű kis várakat épített, s azokat árokkal, ágyúkkal és katonai őrséggel erősítette meg. Ezek az erődök megtalálhatók Cogonaro 1595-ös térképén, melyek közül "L" betűvel jelzett sípoló-hegyi erőd egy négyszögletes, sarkain ó olasz bástyákkal ellátott sáncműként van feltüntetve és Szent János-erődnek ("Forte di santo Giovanni") nevezték. A sípoló-hegyi és a többi erődöt több korabeli metszet is ábrázolja.
Az erődítmény sáncait valószínűleg még a török korban maguk a császári seregek hányták szét a vár visszafoglalása után, de az egykori erőd sáncainak egy része ma is világosan kirajzolódik a nehezen bejárható sűrű bozóttal benőtt területen.


St. jAnos erQd

eStergom kqzelEben talAlhatO sIpolO-heG CUCa rESben mestersEgesen kikEpzett sAncmW maradvANa. az erQdqt eStergom MYBVXXXXY. Evi ostroma alkalmAval EpItettEk az ostromlO kereStEN seregek.
mansfeld kAroL fQvezEr claudio cogonaro olaS hadmErnqk vezetEsEvel az eStergom vArAt kqrwlvevQ dombokra QrtoroNSerW kis vArakat EpItett, s azokat Arokkal, AGUkkal Es katonai QrsEggel erQsItette meg. ezek az erQdqk megtalAlhatOk cogonaro MYBVXXXXY-qs tErkEpEn, meLek kqzwl "l" betWvel jelzett sIpolO-heGi erQd eG nEGSqgletes, sarkain O olaS bAsTAkkal ellAtott sAncmWkEnt van feltwntetve Es Sent jAnos-erQdnek ("forte di santo giovanni") neveztEk. a sIpolO-heGi Es a tqbbi erQdqt tqbb korabeli metSet is AbrAzolja.
az erQdItmEN sAncait valOSInWleg mEg a tqrqk korban maguk a CASAri seregek hANtAk SEt a vAr viSSafoglalAsa utAn, de az eGkori erQd sAncainak eG rESe ma is vilAgosan kirajzolOdik a nehezen bejArhatO sWrW bozOttal benQtt terwleten.