Sztrahora

Ez a viszonylag kis vár Hollókő és Nógrádsipek között épült, valószínűleg az 1260-as években a Kacsics-nemzettségből származó Illés család részére. A XIV. század elején Illés Mihály tulajdonában volt. 1310 körül az Illés család a Károly Róbert ellen lázadó Csák Máté rendelkezésére bocsátotta a várat másik három várukkal együtt (Baglyaskő, Somoskő, Hollókő) és a rozgonyi csatában Csák Máté oldalán harcoltak. A király ezért 1320 körül elkobozta váraikat, birtokaikat köztük Sztrahora várát is. Később a király ezeket a birtokokat hűbéresének, Szécsényi Tamásnak adományozta. 1327-ben, amikor Szécsényi Tamást a birtokba iktatták a vár már megüresedett és mint "egykori" várt említik. A megüresedett vár hamarosan romokban állt és a hozzá tartozó területeket a Hollókői birtokhoz csatolták.
A várat három oldalról meredek hegyoldal veszi körül. A déli könnyebben megközelíthető oldalon, de máshol is látható a várat védő száraz várárok maradványa. A föld felett kevés maradt a falakból, de az ásatások során feltárták a laképület egy faltöredékét, és a várudvaron a kövekkel körülvett ciszterna is látható.


Strahora

ez a viSoNlag kis vAr hollOkQ Es nOgrAdsipek kqzqtt Epwlt, valOSInWleg az MyyBVX-as Evekben a kaCiC-nemzettsEgbQl SArmazO illEs CalAd rESEre. a Xyyyy. SAzad elejEn illEs mihAL tulajdonAban volt. MyyyBX kqrwl az illEs CalAd a kAroL rObert ellen lAzadO CAk mAtE rendelkezEsEre boCAtotta a vArat mAsik hArom vArukkal eGwtt (bagLaskQ, somoskQ, hollOkQ) Es a rozgoNi CatAban CAk mAtE oldalAn harcoltak. a kirAL ezErt MyyyBXX kqrwl elkobozta vAraikat, birtokaikat kqztwk Strahora vArAt is. kEsQbb a kirAL ezeket a birtokokat hWbEresEnek, SECENi tamAsnak adomANozta. MyyyBXXYyy-ben, amikor SECENi tamAst a birtokba iktattAk a vAr mAr megwresedett Es mint "eGkori" vArt emlItik. a megwresedett vAr hamarosan romokban Allt Es a hozzA tartozO terwleteket a hollOkQi birtokhoz CatoltAk.
a vArat hArom oldalrOl meredek heGoldal veSi kqrwl. a dEli kqNNebben megkqzelIthetQ oldalon, de mAshol is lAthatO a vArat vEdQ SAraz vArArok maradvANa. a fqld felett kevEs maradt a falakbOl, de az AsatAsok sorAn feltArtAk a lakEpwlet eG faltqredEkEt, Es a vArudvaron a kqvekkel kqrwlvett ciSterna is lAthatO.