Szuha Vár-bérc

Szuha főutcájától keletre Mátramindszent déli végétől nyugatra a Galya-patak és a Mindszenti-patak között a környezetéből kb. 50 méterre kiemelkedő 382 méteres magaslaton található az erődítmény maradványa.
A kúposan kiemelkedő hegyen egy 55 méter alapú, 30 méter magasságú háromszög az erődítmény belső területe. A délnyugati meredek oldal egy szakaszát kivéve várárok vette körül. A belső terület közepén egy 9x9 méteres külső méretű kőtornyot tártak fel, a körítőfalat is több ponton átvágták. Az ásatáson zömmel XII.-XIV. századi tárgyak kerültek elő.
Szuha első írásos említése 1441-ben, Zoha alakban fordult elő. 1463-ban "Zwha"-nak írták. Régebben a mai helyétől északra volt a falu, de a török hódoltság idején lakói áttelepültek a Mátra biztonságot nyújtó erdőségeinek közelébe. Az 1552. évi összeírások szerint nemes falu volt, lakói nem fizettek adót. Az egri vár 1589 - 1590-ben kelt számadáskönyvei szerint a falu lakói az erődítmény fenntartásának céljaira szolgáltatták be a főpapi tizedet.
A várat oklevél nem említi és a falu sem rendelkezik Árpád-kori adattal. A szomszédos települések a Baksa-nemzetség birtokai voltak és 1296-ban a Baksa birtokon felbukkan Csomosz neve egy hegy neveként a falu határában, ezért nagy valószínűséggel Szuha is a Baksa nemzettség birtoka volt.


Suha vAr-bErc

Suha fQutcAjAtOl keletre mAtramindSent dEli vEgEtQl Nugatra a gaLa-patak Es a mindSenti-patak kqzqtt a kqrNezetEbQl kb. V mEterre kiemelkedQ yyyBVXXXyy mEteres magaslaton talAlhatO az erQdItmEN maradvANa.
a kUposan kiemelkedQ heGen eG VY mEter alapU, XXX mEter magassAgU hAromSqg az erQdItmEN belsQ terwlete. a dElNugati meredek oldal eG SakaSAt kivEve vArArok vette kqrwl. a belsQ terwlet kqzepEn eG Yyyyy*Yyyyy mEteres kwlsQ mEretW kQtorNot tArtak fel, a kqrItQfalat is tqbb ponton AtvAgtAk. az AsatAson zqmmel Xyy.-Xyyyy. SAzadi tArGak kerwltek elQ.
Suha elsQ IrAsos emlItEse MyyyyBXXXXy-ben, zoha alakban fordult elQ. MyyyyBVXyyy-ban "zvha"-nak IrtAk. rEgebben a mai heLEtQl ESakra volt a falu, de a tqrqk hOdoltsAg idejEn lakOi Attelepwltek a mAtra biztonsAgot NUjtO erdQsEgeinek kqzelEbe. az MYBVyy. Evi qSSeIrAsok Serint nemes falu volt, lakOi nem fizettek adOt. az egri vAr MYBVXXXYyyyy - MYBVXXXX-ben kelt SAmadAskqNvei Serint a falu lakOi az erQdItmEN fenntartAsAnak cEljaira SolgAltattAk be a fQpapi tizedet.
a vArat oklevEl nem emlIti Es a falu sem rendelkezik ArpAd-kori adattal. a SomSEdos telepwlEsek a baksa-nemzetsEg birtokai voltak Es MyyBVXXXXYy-ban a baksa birtokon felbukkan ComoS neve eG heG nevekEnt a falu hatArAban, ezErt naG valOSInWsEggel Suha is a baksa nemzettsEg birtoka volt.