Tállya

A környék már az őskorban is lakott volt. Az Árpád korban a település megerősített falu volt, amit 1241-ben a tatárjárás idején egy Bagven nevű várkapitány védett.
A XIV. század előtt Tállya neve csak, mint vár került elő az oklevelekből. Nevét feltehetőleg francia nyelvű bevándorlóktól kapta, akiket a tatárjárás után telepítettek a környékre. A név a francia "taille" (vágás, irtás) szóból ered, valószínűleg arra utal, hogy a szőlőtelepítés előtt a domboldal bozótosát kiirtották.
A várat a XIII. században a tatárjárás után építették. Egy 1255-ben kelt oklevélben Tállya birtokosának mondják az Aba nembéli Debrei Bökényt, és a Debrei családé volt a XIV. század végéig. A vár első említése 1404-ben történik, amikor Zsigmond király fegyveresei az ellene fellázadt Debrői István birtokában lévő tállyai várat elfoglalták. Czudar Péter özvegye a vár elfoglalása után Zsigmond fogságába került, akit Zsigmond minden vagyonától megfosztott és az elvett birtokokat hívének Csebi Mihály fiainak Jakabnak, Miklósnak, Istvánnak és Lászlónak adományozta. 1413-ban viszont 8000 forintért, tartozékaival együtt Kapy Andrásnak zálogosította el, de még 1422 előtt visszavette, majd Garay Jánosnak és feleségének Hedvig mazóviai hercegnőnek 12000 arany forint értékben nászhozományul adta. Garay azonban ugyanezért az összegért, még ebben az évben a Boszniában levő Szebrenik váráért és más városokért a királlyal elcserélte. 1433-ban Brankovics György szerb despota birtoka lett Tállya. 1454-től újra királyi birtok volt, amit 1464-ben Mátyás király 15000 forintért zálogba adott Szapolyai Imrének.
A mohácsi csata után a vár tulajdonosa a Szapolyai Jánost támogató Perényi Péter, aki 1527 szeptemberében harc nélkül feladta magát I. Ferdinánd Habsburg királynak, miután Szapolyai serege vereséget szenvedett Tokajnál. 1527 november 3.-án Ferdinánd Báthory Istvánnak ajándékozta a várat, Boldogkővel, Regéccel és Tokajjal együtt. 1536-ban Szapolyai híveinek sikerült a várat visszavenni. Boér Nagy László várkapitányt a várból csellel kicsalták, elfogták és Regéc várába zárták, mire az őrség meghódolt. Ezután Ferdinánd nevében Serédy Gáspár vette ostrom alá. Serédy a várat elfoglalta és lerombolta. A várat már nem építették újjá. Serédy 1541-ben adománylevelet kapott a királytól a tállyai uradalomra. 1560-ban Alaghy János, György és Menyhért a birtokosa, majd Alaghy János Judit leányának fiai, Mágóczy Gáspár és Ferenc örökölték. Az 1631. évtől zálogjogon Pálffy István, később pedig I. Rákóczi György birtokolta a területet. Felesége Lórántffy Zsuzsanna 1650-ben lebontatta a romokat, és a köveket a faluban gazdasági épületek építéséhez használták fel.


tALLa

a kqrNEk mAr az Qskorban is lakott volt. az ArpAd korban a telepwlEs megerQsItett falu volt, amit MyyBXXXXy-ben a tatArjArAs idejEn eG bagven nevW vArkapitAN vEdett.
a Xyyyy. SAzad elQtt tALLa neve Cak, mint vAr kerwlt elQ az oklevelekbQl. nevEt feltehetQleg francia NelvW bevAndorlOktOl kapta, akiket a tatArjArAs utAn telepItettek a kqrNEkre. a nEv a francia "taille" (vAgAs, irtAs) SObOl ered, valOSInWleg arra utal, hoG a SQlQtelepItEs elQtt a domboldal bozOtosAt kiirtottAk.
a vArat a Xyyy. SAzadban a tatArjArAs utAn EpItettEk. eG MyyBVY-ben kelt oklevElben tALLa birtokosAnak mondjAk az aba nembEli debrei bqkENt, Es a debrei CalAdE volt a Xyyyy. SAzad vEgEig. a vAr elsQ emlItEse MyyyyByyyy-ben tqrtEnik, amikor Zigmond kirAL feGveresei az ellene fellAzadt debrQi istvAn birtokAban lEvQ tALLai vArat elfoglaltAk. czudar pEter qzveGe a vAr elfoglalAsa utAn Zigmond fogsAgAba kerwlt, akit Zigmond minden vaGonAtOl megfoStott Es az elvett birtokokat hIvEnek Cebi mihAL fiainak jakabnak, miklOsnak, istvAnnak Es lASlOnak adomANozta. MyyyyBXyyy-ban viSont YyyyM forintErt, tartozEkaival eGwtt kapi andrAsnak zAlogosItotta el, de mEg MyyyyBXXyy elQtt viSSavette, majd garai jAnosnak Es felesEgEnek hedvig mazOviai hercegnQnek XyyM araN forint ErtEkben nAShozomANul adta. garai azonban uGanezErt az qSSegErt, mEg ebben az Evben a boSniAban levQ Sebrenik vArAErt Es mAs vArosokErt a kirALLal elCerElte. MyyyyBXXXyyy-ban brankoviC GqrG Serb despota birtoka lett tALLa. MyyyyBVyyyy-tQl Ujra kirALi birtok volt, amit MyyyyBVXyyyy-ben mATAs kirAL XYM forintErt zAlogba adott SapoLai imrEnek.
a mohACi Cata utAn a vAr tulajdonosa a SapoLai jAnost tAmogatO perENi pEter, aki MYBXXYyy SeptemberEben harc nElkwl feladta magAt y. ferdinAnd habsburg kirALnak, miutAn SapoLai serege veresEget Senvedett tokajnAl. MYBXXYyy november yyy.-An ferdinAnd bAthori istvAnnak ajAndEkozta a vArat, boldogkQvel, regEccel Es tokajjal eGwtt. MYBXXXYy-ban SapoLai hIveinek sikerwlt a vArat viSSavenni. boEr naG lASlO vArkapitANt a vArbOl Cellel kiCaltAk, elfogtAk Es regEc vArAba zArtAk, mire az QrsEg meghOdolt. ezutAn ferdinAnd nevEben serEdi gAspAr vette ostrom alA. serEdi a vArat elfoglalta Es lerombolta. a vArat mAr nem EpItettEk UjjA. serEdi MYBXXXXy-ben adomANlevelet kapott a kirALtOl a tALLai uradalomra. MYBVX-ban alaghi jAnos, GqrG Es meNhErt a birtokosa, majd alaghi jAnos judit leANAnak fiai, mAgOczi gAspAr Es ferenc qrqkqltEk. az MYyBXXXy. EvtQl zAlogjogon pAlffi istvAn, kEsQbb pedig y. rAkOczi GqrG birtokolta a terwletet. felesEge lOrAntffi ZuZanna MYyBV-ben lebontatta a romokat, Es a kqveket a faluban gazdasAgi Epwletek EpItEsEhez haSnAltAk fel.