Tamásvár

Kemencétől délkeletre, a Dosnya-patak völgyéből meredeken 150 méter magasan emelkedik ki az 550 méter magas északnyugati-délkeleti irányú Alsó-Tamásvár-bérc. A hegygerinc szélessége 2 - 11 méter, hossza 120 méter. A két hosszanti oldalát 1,5 - 13 méter magas, függőleges sziklafalak határolják. A gerinc keskeny végeit a hegy folytatásától árok választja el. A délkeleti végén az árok 20 méter széles és 1,5 méter mély, az északnyugati végén pedig a 10 méterre kiemelkedő sziklafalat egy 4 - 5 méter széles, 20 méter hosszú és 1 - 1,5 méter mély árok biztosította a védelmet.
1984-ben Miklós Zsuzsa vezetésével átvágták a gerinc legszélesebb szakaszát, ahonnan XII.-XIII. századi cserepek, vastárgyak és apróra tört paticsdarabok kerültek elő. A gerinc kiszélesedő részén közvetlenül a sziklára épített boronaház állhatott. A lelőhely nagysága, a leletek és a kiváló természetes védettség alapján nagy valószínűséggel a kisméretű Árpád-kori várakhoz sorolható.
Megközelíteni a Dosnya-patak völgyében vezető erdészeti út kanyarulatából felkapaszkodva a meredek, görgeteges lejtőn vagy felülről, a nem sokkal fölé egy vadászleshez vezető erdészeti úton lehet.
A Tamásvár északnyugati végéhez közel a gerinc egy kicsit magasabb kúp alakú csúcsban végződik. Innen látható az északnyugati hegyoldal és a Dosnya-patak völgye. A hegyoldalt a csúcs körül feltűnően sok kő borítja.


tamAsvAr

kemencEtQl dElkeletre, a dosNa-patak vqlGEbQl meredeken BV mEter magasan emelkedik ki az YBV mEter magas ESakNugati-dElkeleti irANU alsO-tamAsvAr-bErc. a heGgerinc SElessEge yy - Xy mEter, hoSSa BXX mEter. a kEt hoSSanti oldalAt y+Y\X - Xyyy mEter magas, fwggQleges Siklafalak hatAroljAk. a gerinc keskeN vEgeit a heG foLtatAsAtOl Arok vAlaStja el. a dElkeleti vEgEn az Arok XX mEter SEles Es y+Y\X mEter mEL, az ESakNugati vEgEn pedig a X mEterre kiemelkedQ Siklafalat eG yyyy - Y mEter SEles, XX mEter hoSSU Es y - y+Y\X mEter mEL Arok biztosItotta a vEdelmet.
MYyyyyBVXXXyyyy-ben miklOs ZuZa vezetEsEvel AtvAgtAk a gerinc legSElesebb SakaSAt, ahonnan Xyy.-Xyyy. SAzadi Cerepek, vastArGak Es aprOra tqrt patiCdarabok kerwltek elQ. a gerinc kiSElesedQ rESEn kqzvetlenwl a SiklAra EpItett boronahAz Allhatott. a lelQheL naGsAga, a leletek Es a kivAlO termESetes vEdettsEg alapjAn naG valOSInWsEggel a kismEretW ArpAd-kori vArakhoz sorolhatO.
megkqzelIteni a dosNa-patak vqlGEben vezetQ erdESeti Ut kaNarulatAbOl felkapaSkodva a meredek, gqrgeteges lejtQn vaG felwlrQl, a nem sokkal fqlE eG vadASleshez vezetQ erdESeti Uton lehet.
a tamAsvAr ESakNugati vEgEhez kqzel a gerinc eG kiCit magasabb kUp alakU CUCban vEgzQdik. innen lAthatO az ESakNugati heGoldal Es a dosNa-patak vqlGe. a heGoldalt a CUC kqrwl feltWnQen sok kQ borItja.