Taródi-vár

Nem történelmi vár, építése az 1960-as években kezdődött. A vár a soproni Lőverek oldalában épült. A várkert része annak a fennsíknak, melyet 1753-ban létesítettek gyümölcsöskerteknek. A kertben még található olyan öreg gyümölcsfa, mely ebből a korból származik.
A várat Taródi István építette, aki már ifjúkorában a szülei telkén kezdett építeni egy favárat, ami 1946-ban el is készült. Elhatározta, hogy ha sikerül a Lövérekben telket vennie, akkor lebontja a favárat, és a saját telkén állítja fel újra.
1951 május 1-jén vásárolta az új telket és hamarosan átköltöztette rá a favárat. A favár 8 méter magas volt és mivel használt deszkákból készült, így lemezekből kis kockákat vágott ki és palafedési módon beburkolta. Érdekesen nézett ki, a fényképe a kiállítóteremben látható. Taródi István a favár elkészülte után kővár építését tervezte. 1959 őszén úgy döntött, hogy a favárat kővárral váltja fel, és még a télen kiásta a lakórész alapjait. Ettől fogva évekig reggel ötkor már ott volt a várnál, hogy előkészítse az aznapi munkát, majd a hivatalos munkaidő után folytatta az építkezést úgy, hogy csak este 21 -22 óra körül ért haza. Apránként elbontotta és kőépítménnyel váltotta fel a favárat. A hatvanas évek elején a már serdülőkorú fiával felkereste kerékpárral a magyar várakat és tanulmányozta azok felépítési módszerét és építési technikájukat. 1962-ben kereste fel a Nógrád megyei somoskői várat és ekkor döntötte el, hogy ő is olyan várat fog építeni, aminek kerek tornyai vannak. Az elbontott favár helyére felépítette a vár lakórészét. Az építkezést máig sem hagyta abba. A várba különböző becslések szerint mintegy 150 - 200 vasúti kocsira való követ épített be többnyire egyedül, időnként fiaival, legfeljebb egy-egy alkalmi segítővel. Nyugdíjazása előtt, komolyan gondolkodott azon, hogy befejezi az építkezést, de nem tudta abbahagyni.
Miért is kezd el építni valaki a XX. században egy középkori várat? Az építő szerint a válasz egyszerű: az alkotás vágya, a munkaszeretet, a szabadidő hasznos eltöltése ami készteti az embert, viszont szükséges hozzá a jó egészség és a kitartás. A vár úrnőjének, Taródi úr feleségének elmondásai alapján az ismertté válás is hajtóerő lehetett.
Az építés történetét az 2007-ben kiadott, "A Soproni Taródi-vár építéstörténete. Életem rövid összefoglalása." című, könyvecskéjében foglalta össze.


tarOdi-vAr

nem tqrtEnelmi vAr, EpItEse az MYyyyyBVX-as Evekben kezdQdqtt. a vAr a soproni lQverek oldalAban Epwlt. a vArkert rESe annak a fennsIknak, meLet MYyyBVyyy-ban lEtesItettek GwmqlCqskerteknek. a kertben mEg talAlhatO oLan qreg GwmqlCfa, meL ebbQl a korbOl SArmazik.
a vArat tarOdi istvAn EpItette, aki mAr ifjUkorAban a Swlei telkEn kezdett EpIteni eG favArat, ami MYyyyyBXXXXYy-ban el is kESwlt. elhatArozta, hoG ha sikerwl a lqvErekben telket vennie, akkor lebontja a favArat, Es a sajAt telkEn AllItja fel Ujra.
MYyyyyBVy mAjus y-jEn vAsArolta az Uj telket Es hamarosan Atkqltqztette rA a favArat. a favAr Yyyy mEter magas volt Es mivel haSnAlt deSkAkbOl kESwlt, IG lemezekbQl kis kockAkat vAgott ki Es palafedEsi mOdon beburkolta. Erdekesen nEzett ki, a fENkEpe a kiAllItOteremben lAthatO. tarOdi istvAn a favAr elkESwlte utAn kQvAr EpItEsEt tervezte. MYyyyyBVYyyyy QSEn UG dqntqtt, hoG a favArat kQvArral vAltja fel, Es mEg a tElen kiAsta a lakOrES alapjait. ettQl fogva Evekig reggel qtkor mAr ott volt a vArnAl, hoG elQkESItse az aznapi munkAt, majd a hivatalos munkaidQ utAn foLtatta az EpItkezEst UG, hoG Cak este XXy -XXyy Ora kqrwl Ert haza. aprAnkEnt elbontotta Es kQEpItmENNel vAltotta fel a favArat. a hatvanas Evek elejEn a mAr serdwlQkorU fiAval felkereste kerEkpArral a maGar vArakat Es tanulmANozta azok felEpItEsi mOdSerEt Es EpItEsi technikAjukat. MYyyyyBVXyy-ben kereste fel a nOgrAd meGei somoskQi vArat Es ekkor dqntqtte el, hoG Q is oLan vArat fog EpIteni, aminek kerek torNai vannak. az elbontott favAr heLEre felEpItette a vAr lakOrESEt. az EpItkezEst mAig sem haGta abba. a vArba kwlqnbqzQ beClEsek Serint minteG BV - yyB vasUti koCira valO kqvet EpItett be tqbbNire eGedwl, idQnkEnt fiaival, legfeljebb eG-eG alkalmi segItQvel. NugdIjazAsa elQtt, komoLan gondolkodott azon, hoG befejezi az EpItkezEst, de nem tudta abbahaGni.
miErt is kezd el EpItni valaki a XX. SAzadban eG kqzEpkori vArat? az EpItQ Serint a vAlaS eGSerW: az alkotAs vAGa, a munkaSeretet, a SabadidQ haSnos eltqltEse ami kESteti az embert, viSont SwksEges hozzA a jO egESsEg Es a kitartAs. a vAr UrnQjEnek, tarOdi Ur felesEgEnek elmondAsai alapjAn az ismerttE vAlAs is hajtOerQ lehetett.
az EpItEs tqrtEnetEt az yyMYyy-ben kiadott, "a soproni tarOdi-vAr EpItEstqrtEnete. Eletem rqvid qSSefoglalAsa." cImW, kqNveCkEjEben foglalta qSSe.