Tata

A XIV. század második felében építette a Lackfi család. 1397-ben Lackfi István Zsigmond király elleni lázadás élére állt. A király ezért kivégeztette és birtokait elkobozta. Zsigmond a XV. század elején kibővítette a várat és sok időt töltött falai közt. A Zsigmond által emelt négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belső udvaros várnak ma csak déli szárnya, illetve a többi részének feltárt alapfalai láthatóak. Zsigmond 1426-ban a Rozgonyiaknak zálogosította el a várat, akiktől csak I. Mátyás király váltotta vissza 1467 előtt. Az 1470-80-as években Mátyás újjáépítette az erődítményt: a belső várat második emelettel bővítette kívül pedig új falövet emeltetett egy falazott vizesárokkal. Mátyás elsősorban vadászkastélynak használta. Mátyás halála után fia Corvin János örökölte, akitől 1494-ben I. Ulászló király szerezte meg. Kisebb építkezéseket feltehetően ő is végzett az épületen.
1526-ban Szapolyai János kezében volt a vár, de a kövtkező évben Ferdinánd király elvette tőle. 1529-ben II. Szulejmán a Bécs elleni hadjárata során elfoglalta a várat és átadta Szapolyai János királynak. 1540-ben Szapolyai János halála után ismét Ferdinánd kezébe került. 1540-es években fontos végvárnak számított Tata. 1543-ban a törökök megostromolták, a védők megfutamodtak. A törökök nem szállták meg, de visszavonulásuk elött egy részét lerombolták. A Habsburgok kijavították a falakat. 1545-ben a törökök újra megtámadták Tatát és a védők az első felszólításra megadták magukat, ezért Ferdinánd kivégeztette kapitányát. Rövid időn belül a magyarok visszafoglalták a várat. 1557-ben az esztergomi Hamza bég rajtaütés|szerűen elfoglalta a várat. 1566-ban Thury György és Nicolas Salm vezetésével visszafoglalták Tatát. Az erődítményt ezután tovább erősítették. A vár átépítése Süess Orbán tervei szerint 1568 és 1577 között valósították meg. A XVI. századi haditechnikának megfelelően ó-olasz rendszerű bástyák: a dél felé néző Ferrandó, a keleti sarkot védő Rosenberg és az észak felől várható támadást kivédő úgynevezett Kecskebástya. Az első kettő az akkori várkapitány nevét örökítette meg, a harmadik neve a bástya kecskeszakállú alakjára utal. A nyugati negyedik bástyát megjavították és meghagyták a XVI. század közepén épített eredeti körbástya (rondella) formáját. A várat az Öreg-tó vizével elárasztott vizesárokkal vették körül, de a fejlesztések hiábavalók voltak. 1594-ben Sinan nagyvezér megtámadta Tatát, a 300 fős védősereg két napi küzdelem után megadta magát. 1597-ben Pálffy Miklós csellel foglalta vissza. Éjszaka két szekérrel három törökül beszélő és török ruhát viselő katonájával a várhoz ment. Azt mondták, hogy élelmet szállítanak Győrből Budára és szállást kértek éjszakára. A török őrök nem engedték be őket, de Pálffy a lőszerrel megrakott szekereket a kapu közelébe tolta és felrobbantotta azokat. A közelben rejtőzködő magyar és osztrák katonák berontottak a bedőlt kapun és rövid küzdelem után elfoglalták a várat. Fél évvel később a törökök újra megtámadták és elfoglalták a várat. 1598-ban a Habsburg sereg foglalta el, csak három török védő élte túl a csatát. 1605-ben Bocskai István fejedelem vérontás nélkül vette be Tatát. Egy évvel később Habsburg kézre kerül, majd 1619-ben Bethlen Gábor is elfoglalta. A sorozatos ostromok során sérült és 1624-ben helyreállított várat a király neboiszai Balogh Istvánnak zálogosította el, majd 1646-ban III. Ferdinánd Csáky Lászlónak adományozta. A Bécs ostromára vonuló Kara Musztafa 1683-ban felrobbantotta a várat. Az ezután keltezett iratok düledező romokról írnak, melyet tartozékaival együtt a Csáki család fiúágon történt kihalta után 1697-ben Krapf Ferenc József hadi és kamarai megbízott kapta meg szolgálatai jutalmául. I. Lipót általános várrombolási rendeletét (1702) a Rákóczi-szabadságharc megakadályozta. 1704-ben Vak Bottyán kuruc serege támadta meg a várat, mire a magyar védők kaput nyitottak. 1706-ban ismét a császáriaké lett, akik visszaadták Krapfnak a birtokot.
1727-ben a tatai uradalmat Galánthai gróf Esterházy József országbíró vásárolta meg. Az uradalmi építőmester, Fellner Jakab által 1755-ben épített vörös márványkeretes kapubejáró és a vizes árkon átvezető négynyílású híd, a mai napig a vár megközelítésének fő útvonala. Az új kapu és a török kori bejáró közé egy börtöncellákkal ellátott úgynevezett udvarbíró házat építettek, börtönkápolnával. Az Esterházy család levéltára, gyűjteményei kerültek az épület emeleti részeire, míg a földszinten lóistállót alakítottak ki.
1805-ben bővítették a börtönt. 1815-ben a várépület megmaradt szárnyán a romantikus stílusú átalakításokat végeztek. Az eredeti kápolnafalra ekkor húzták fel a mai torony szintjét. Ekkor készültek a jellegzetes neogótikus ablak és ajtókeretek, a kváderes borítású terasz. 1821-ben a várudvaron új kápolnát építettek, amiben 1848-ig miséztek a raboknak. 1891-ben a tatai angol kolónia tagjai elkérték és megkapták a kápolnát anglikán templomnak. 1896-1897-ben az Eszterházyak helyreállították a megmaradt szárnyat, ekkor nyerte el az udvari front a mai képét. Az ekkor Tatán és környékén tartott nagy császári hadgyakorlatok idejére átalakították az ablakok íveit, és itáliai gótikát idéző módon, építették át az emeleti ablakokat is. Az épület belsejében új lépcsők és boltozatok készültek a XX. század elején. Ez a munka széles körben ismerté tette, de nem használt a történelmi hitelének. 1945-ig az Esterházy család tulajdona volt.


tata

a Xyyyy. SAzad mAsodik felEben EpItette a lackfi CalAd. MyyyBVXXXXYyy-ben lackfi istvAn Zigmond kirAL elleni lAzadAs ElEre Allt. a kirAL ezErt kivEgeztette Es birtokait elkobozta. Zigmond a XY. SAzad elejEn kibQvItette a vArat Es sok idQt tqltqtt falai kqzt. a Zigmond Altal emelt nEGzetes alaprajzU, nEG saroktorNos, belsQ udvaros vArnak ma Cak dEli SArNa, illetve a tqbbi rESEnek feltArt alapfalai lAthatOak. Zigmond MyyyyBXXYy-ban a rozgoNiaknak zAlogosItotta el a vArat, akiktQl Cak y. mATAs kirAL vAltotta viSSa MyyyyBVXYyy elQtt. az MyyyyBVXX - MyyyyBVXXX-as Evekben mATAs UjjAEpItette az erQdItmENt: a belsQ vArat mAsodik emelettel bQvItette kIvwl pedig Uj falqvet emeltetett eG falazott vizesArokkal. mATAs elsQsorban vadASkastELnak haSnAlta. mATAs halAla utAn fia corvin jAnos qrqkqlte, akitQl MyyyyBVXXXXyyyy-ben y. ulASlO kirAL Serezte meg. kisebb EpItkezEseket feltehetQen Q is vEgzett az Epwleten.
MYBXXYy-ban SapoLai jAnos kezEben volt a vAr, de a kqvtkezQ Evben ferdinAnd kirAL elvette tQle. MYBXXYyyyy-ben yy. SulejmAn a bEC elleni hadjArata sorAn elfoglalta a vArat Es Atadta SapoLai jAnos kirALnak. MYBXXXX-ben SapoLai jAnos halAla utAn ismEt ferdinAnd kezEbe kerwlt. MYBXXXX-es Evekben fontos vEgvArnak SAmItott tata. MYBXXXXyyy-ban a tqrqkqk megostromoltAk, a vEdQk megfutamodtak. a tqrqkqk nem SAlltAk meg, de viSSavonulAsuk elqtt eG rESEt leromboltAk. a habsburgok kijavItottAk a falakat. MYBXXXXY-ben a tqrqkqk Ujra megtAmadtAk tatAt Es a vEdQk az elsQ felSOlItAsra megadtAk magukat, ezErt ferdinAnd kivEgeztette kapitANAt. rqvid idQn belwl a maGarok viSSafoglaltAk a vArat. MYBVYyy-ben az eStergomi hamza bEg rajtawtEsSerWen elfoglalta a vArat. MYBVXYy-ban thuri GqrG Es nicolas salm vezetEsEvel viSSafoglaltAk tatAt. az erQdItmENt ezutAn tovAbb erQsItettEk. a vAr AtEpItEse swess orbAn tervei Serint MYBVXYyyy Es MYBVXXYyy kqzqtt valOsItottAk meg. a XYy. SAzadi haditechnikAnak megfelelQen O-olaS rendSerW bAsTAk: a dEl felE nEzQ ferrandO, a keleti sarkot vEdQ rosenberg Es az ESak felQl vArhatO tAmadAst kivEdQ UGnevezett keCkebAsTa. az elsQ kettQ az akkori vArkapitAN nevEt qrqkItette meg, a harmadik neve a bAsTa keCkeSakAllU alakjAra utal. a Nugati neGedik bAsTAt megjavItottAk Es meghaGtAk a XYy. SAzad kqzepEn EpItett eredeti kqrbAsTa (rondella) formAjAt. a vArat az qreg-tO vizEvel elAraStott vizesArokkal vettEk kqrwl, de a fejleStEsek hiAbavalOk voltak. MYBVXXXXyyyy-ben sinan naGvezEr megtAmadta tatAt, a yyyB fQs vEdQsereg kEt napi kwzdelem utAn megadta magAt. MYBVXXXXYyy-ben pAlffi miklOs Cellel foglalta viSSa. EjSaka kEt SekErrel hArom tqrqkwl beSElQ Es tqrqk ruhAt viselQ katonAjAval a vArhoz ment. azt mondtAk, hoG Elelmet SAllItanak GQrbQl budAra Es SAllAst kErtek EjSakAra. a tqrqk Qrqk nem engedtEk be Qket, de pAlffi a lQSerrel megrakott Sekereket a kapu kqzelEbe tolta Es felrobbantotta azokat. a kqzelben rejtQzkqdQ maGar Es oStrAk katonAk berontottak a bedQlt kapun Es rqvid kwzdelem utAn elfoglaltAk a vArat. fEl Evvel kEsQbb a tqrqkqk Ujra megtAmadtAk Es elfoglaltAk a vArat. MYBVXXXXYyyy-ban a habsburg sereg foglalta el, Cak hArom tqrqk vEdQ Elte tUl a CatAt. MYyBY-ben boCkai istvAn fejedelem vErontAs nElkwl vette be tatAt. eG Evvel kEsQbb habsburg kEzre kerwl, majd MYyBXYyyyy-ben bethlen gAbor is elfoglalta. a sorozatos ostromok sorAn sErwlt Es MYyBXXyyyy-ben heLreAllItott vArat a kirAL neboiSai balogh istvAnnak zAlogosItotta el, majd MYyBXXXXYy-ban yyy. ferdinAnd CAki lASlOnak adomANozta. a bEC ostromAra vonulO kara muStafa MYyBVXXXyyy-ban felrobbantotta a vArat. az ezutAn keltezett iratok dwledezQ romokrOl Irnak, meLet tartozEkaival eGwtt a CAki CalAd fiUAgon tqrtEnt kihalta utAn MYyBVXXXXYyy-ben krapf ferenc jOZef hadi Es kamarai megbIzott kapta meg SolgAlatai jutalmAul. y. lipOt AltalAnos vArrombolAsi rendeletEt (MYyyByy) a rAkOczi-SabadsAgharc megakadALozta. MYyyByyyy-ben vak boTTAn kuruc serege tAmadta meg a vArat, mire a maGar vEdQk kaput Nitottak. MYyyBYy-ban ismEt a CASAriakE lett, akik viSSaadtAk krapfnak a birtokot.
MYyyBXXYyy-ben a tatai uradalmat galAnthai grOf esterhAzi jOZef orSAgbIrO vAsArolta meg. az uradalmi EpItQmester, fellner jakab Altal MYyyBVY-ben EpItett vqrqs mArvANkeretes kapubejArO Es a vizes Arkon AtvezetQ nEGNIlAsU hId, a mai napig a vAr megkqzelItEsEnek fQ Utvonala. az Uj kapu Es a tqrqk kori bejArO kqzE eG bqrtqncellAkkal ellAtott UGnevezett udvarbIrO hAzat EpItettek, bqrtqnkApolnAval. az esterhAzi CalAd levEltAra, GWjtemENei kerwltek az Epwlet emeleti rESeire, mIg a fqldSinten lOistAllOt alakItottak ki.
MYyyyBY-ben bQvItettEk a bqrtqnt. MYyyyBXY-ben a vArEpwlet megmaradt SArNAn a romantikus stIlusU AtalakItAsokat vEgeztek. az eredeti kApolnafalra ekkor hUztAk fel a mai toroN SintjEt. ekkor kESwltek a jellegzetes neogOtikus ablak Es ajtOkeretek, a kvAderes borItAsU teraS. MYyyyBXXy-ben a vArudvaron Uj kApolnAt EpItettek, amiben MYyyyBXXXXYyyy-ig misEztek a raboknak. MYyyyBVXXXXy-ben a tatai angol kolOnia tagjai elkErtEk Es megkaptAk a kApolnAt anglikAn templomnak. MYyyyBVXXXXYy-MYyyyBVXXXXYyy-ben az eSterhAziak heLreAllItottAk a megmaradt SArNat, ekkor Nerte el az udvari front a mai kEpEt. az ekkor tatAn Es kqrNEkEn tartott naG CASAri hadGakorlatok idejEre AtalakItottAk az ablakok Iveit, Es itAliai gOtikAt idEzQ mOdon, EpItettEk At az emeleti ablakokat is. az Epwlet belsejEben Uj lEpCQk Es boltozatok kESwltek a XX. SAzad elejEn. ez a munka SEles kqrben ismertE tette, de nem haSnAlt a tqrtEnelmi hitelEnek. MYyyyyBXXXXY-ig az esterhAzi CalAd tulajdona volt.