Tátika

A Balatontól északnyugatra a Keszthelyi-hegység egy 413 méteres csúcsán áll a Tátikavár. Nevét a Tátika családról kapta, akik az első erődítményt építették a hegyen az 1240-es években. 1248-ban IV. Béla király parancsára elkobozták a Tátika nemzetségtől a Várhegy egyik kiugró meredélyén emelt korábbi keletkezésű Alsó-Tátika várát, mivel annak tagjai erőszakkal feldúlták a veszprémi püspökség egyik közeli birtokát. A királyi döntés értelmében Alsó-Tátika várát a kárt szenvedett veszprémi püspök kapta meg, Zlaudus püspök azonban nem tartotta eléggé biztonságosnak, így a Várhegy csúcsán egy új kővárat emeltetett. Zlaudus püspök ebben az új rezidenciájában hunyta le örökre a szemét 1262-ben. Kapzsi rokonsága azonnal rátelepedett a várbirtokra, amit csak később kapott vissza az egyházmegye.
A XIV. század első éveiben megszállta a Kőszegi nemzetség, tőlük Károly Róbert szerezte vissza az 1321-es hadjáratában és királyi kezelésben állt a következő évtizedekben. Nagy Lajos uralkodása alatt került adományként a legbensőbb udvari köréhez tartozó Lackfi főnemesi család tulajdonába, akik később szembefordultak Zsigmonddal. Zsigmond király hívei a szlavóniai Körös városában tőrbe csalták és legyilkolták a család két vezető tagját. Az elkobzott birtokaik közül Tátikát különböző zálogbirtokosok után Habsburg Albert kegyéből a Gersei Pethő nemesi család szerezte meg. Korai tulajdonosa, a veszprémi püspökség azonban nem nyugodott bele, több alkalommal is fegyveres embereivel megszállta, így 1494-ben majd 1538-ban. Ez utóbbi esetben a korabeli leírások szerint Kecsethy Márton püspök kezére kerültek a török veszély miatt ide menekített környékbeli nemesi családok és pálos kolostorok értéktárgyai, melyeknek pénzbeli értéke állítólag meghaladta a százezer aranyforintot.
A XVI. század közepére már Tátika jelentéktelen, magánkézben lévő várnak számított. Turco itáliai hadmérnök fennmaradt rajzai szerint a vár bejáratát kaputorony alkotta, ami a hosszúkás várudvart szegélyező vaskos öregtoronyhoz és emeletes palotaszárnyhoz vezetett. Őrsége mindösszesen 16 főnyi zsoldost tett ki, a védőművei leromlottak, amiért maga Nádasdy Tamás nádorispán írt dorgáló levelet a fenntartó családnak.
A vég 1589-ben érte el, amikor egy nagyobb portyázó török csapat lerohanta és elfoglalta, majd kifosztása után felgyújtotta épületeit. Az elszegényedő Gersei Pethő família többé nem építtette újjá, így a vár elhagyatott maradt. Több évszázados pusztulása után nemrég a helybeli várbarátok kezdeményezésére megkezdődött a csodálatos természeti tájban emelkedő Tátika várának régészeti feltárása és helyreállítása.


tAtika

a balatontOl ESakNugatra a keStheLi-heGsEg eG yyyyBXyyy mEteres CUCAn All a tAtikavAr. nevEt a tAtika CalAdrOl kapta, akik az elsQ erQdItmENt EpItettEk a heGen az MyyBXXXX-es Evekben. MyyBXXXXYyyy-ban yyyy. bEla kirAL paranCAra elkoboztAk a tAtika nemzetsEgtQl a vArheG eGik kiugrO meredELEn emelt korAbbi keletkezEsW alsO-tAtika vArAt, mivel annak tagjai erQSakkal feldUltAk a veSprEmi pwspqksEg eGik kqzeli birtokAt. a kirALi dqntEs ErtelmEben alsO-tAtika vArAt a kArt Senvedett veSprEmi pwspqk kapta meg, zlaudus pwspqk azonban nem tartotta elEggE biztonsAgosnak, IG a vArheG CUCAn eG Uj kQvArat emeltetett. zlaudus pwspqk ebben az Uj rezidenciAjAban huNta le qrqkre a SemEt MyyBVXyy-ben. kapZi rokonsAga azonnal rAtelepedett a vArbirtokra, amit Cak kEsQbb kapott viSSa az eGhAzmeGe.
a Xyyyy. SAzad elsQ Eveiben megSAllta a kQSegi nemzetsEg, tQlwk kAroL rObert Serezte viSSa az MyyyBXXy-es hadjAratAban Es kirALi kezelEsben Allt a kqvetkezQ Evtizedekben. naG lajos uralkodAsa alatt kerwlt adomANkEnt a legbensQbb udvari kqrEhez tartozO lackfi fQnemesi CalAd tulajdonAba, akik kEsQbb Sembefordultak Zigmonddal. Zigmond kirAL hIvei a SlavOniai kqrqs vArosAban tQrbe CaltAk Es leGilkoltAk a CalAd kEt vezetQ tagjAt. az elkobzott birtokaik kqzwl tAtikAt kwlqnbqzQ zAlogbirtokosok utAn habsburg albert keGEbQl a gersei pethQ nemesi CalAd Serezte meg. korai tulajdonosa, a veSprEmi pwspqksEg azonban nem Nugodott bele, tqbb alkalommal is feGveres embereivel megSAllta, IG MyyyyBVXXXXyyyy-ben majd MYBXXXYyyy-ban. ez utObbi esetben a korabeli leIrAsok Serint keCethi mArton pwspqk kezEre kerwltek a tqrqk veSEL miatt ide menekItett kqrNEkbeli nemesi CalAdok Es pAlos kolostorok ErtEktArGai, meLeknek pEnzbeli ErtEke AllItOlag meghaladta a SAzezer araNforintot.
a XYy. SAzad kqzepEre mAr tAtika jelentEktelen, magAnkEzben lEvQ vArnak SAmItott. turco itAliai hadmErnqk fennmaradt rajzai Serint a vAr bejAratAt kaputoroN alkotta, ami a hoSSUkAs vArudvart SegELezQ vaskos qregtoroNhoz Es emeletes palotaSArNhoz vezetett. QrsEge mindqSSesen XYy fQNi Zoldost tett ki, a vEdQmWvei leromlottak, amiErt maga nAdasdi tamAs nAdorispAn Irt dorgAlO levelet a fenntartO CalAdnak.
a vEg MYBVXXXYyyyy-ben Erte el, amikor eG naGobb porTAzO tqrqk Capat lerohanta Es elfoglalta, majd kifoStAsa utAn felGUjtotta Epwleteit. az elSegENedQ gersei pethQ famIlia tqbbE nem EpIttette UjjA, IG a vAr elhaGatott maradt. tqbb EvSAzados puStulAsa utAn nemrEg a heLbeli vArbarAtok kezdemENezEsEre megkezdQdqtt a CodAlatos termESeti tAjban emelkedQ tAtika vArAnak rEgESeti feltArAsa Es heLreAllItAsa.