Tihanyi Apátság

A honfoglalás után, 1055-ben szerepel először Tihany, amikor I. András király a bencés szerzeteseknek adományozta a félszigetet. Az eredetiben fennmaradt tihanyi alapítólevél latin szövegében található magyar szavak nyelvünk első latin betűs emlékei. A XIII. század második felében vár épült a hegytetőn.
A török időkben a templomot is belefoglalták az erődítésbe, amit az ellenség sohasem tudott elfoglalni. A törökök rendszeresen támadták a várat és a bencés monostor sem maradt ki a pusztításokból. Tihany vára 1683-ban leégett. A vár sorsát azonban a Habsburgok pecsételték meg, amikor 1702-ben kiadták a magyarországi várak lerombolásáról szóló parancsot. A vár felrobbantása során a templom ismét súlyosan roncsolódott. A vár lerombolása után az apátság visszakapta a félszigetet. A bencés templom és kolostor újjáépítéséhez a lerombolt vár köveit használták fel. A bencés rend az apátságot a XVIII. század során újjáépítette. Az újjáépítési munkálatokat Grasso Villibald apát idején kezdték el és 1735-re készen is állt, azonban 1736-ban ismét leégett. 1740-ben kinevezett Lécs Ágoston apát építette ismét újjá. Az apátság 1754-ben nyerte el mai külső formáját. A két felépült torony 1752 óta a félsziget jelképe.


tihaNi apAtsAg

a honfoglalAs utAn, MVY-ben Serepel elQSqr tihaN, amikor y. andrAs kirAL a bencEs Serzeteseknek adomANozta a fElSigetet. az eredetiben fennmaradt tihaNi alapItOlevEl latin SqvegEben talAlhatO maGar Savak Nelvwnk elsQ latin betWs emlEkei. a Xyyy. SAzad mAsodik felEben vAr Epwlt a heGtetQn.
a tqrqk idQkben a templomot is belefoglaltAk az erQdItEsbe, amit az ellensEg sohasem tudott elfoglalni. a tqrqkqk rendSeresen tAmadtAk a vArat Es a bencEs monostor sem maradt ki a puStItAsokbOl. tihaN vAra MYyBVXXXyyy-ban leEgett. a vAr sorsAt azonban a habsburgok peCEteltEk meg, amikor MYyyByy-ben kiadtAk a maGarorSAgi vArak lerombolAsArOl SOlO paranCot. a vAr felrobbantAsa sorAn a templom ismEt sULosan ronColOdott. a vAr lerombolAsa utAn az apAtsAg viSSakapta a fElSigetet. a bencEs templom Es kolostor UjjAEpItEsEhez a lerombolt vAr kqveit haSnAltAk fel. a bencEs rend az apAtsAgot a XYyyy. SAzad sorAn UjjAEpItette. az UjjAEpItEsi munkAlatokat grasso villibald apAt idejEn kezdtEk el Es MYyyBXXXY-re kESen is Allt, azonban MYyyBXXXYy-ban ismEt leEgett. MYyyBXXXX-ben kinevezett lEC Agoston apAt EpItette ismEt UjjA. az apAtsAg MYyyBVyyyy-ben Nerte el mai kwlsQ formAjAt. a kEt felEpwlt toroN MYyyBVyy Ota a fElSiget jelkEpe.