Tihanyi Őrtorony

A tatárjárás után IV. Béla király kővárak építését rendelte el, amikor egyértelművé vált a földvárak védelmi szintjének alacsony foka. A tihanyi-félsziget nyugati partjánál magasodó Csúcs-hegyen is erődítmény épült. Ennek az erősségnek a kősáncai romjaikban ma is láthatók.
Az itt épített őrtorony még a végvári harcok idejében is fontos szerepet töltött be, innen ugyanis jól belátható volt a Balaton egész medencéje. Ugyancsak a Csúcs-hegyen található az a barlang, amelyben a legenda szerint Sobri Jóska betyár bujkált.


tihaNi QrtoroN

a tatArjArAs utAn yyyy. bEla kirAL kQvArak EpItEsEt rendelte el, amikor eGErtelmWvE vAlt a fqldvArak vEdelmi SintjEnek alaCoN foka. a tihaNi-fElSiget Nugati partjAnAl magasodO CUC-heGen is erQdItmEN Epwlt. ennek az erQssEgnek a kQsAncai romjaikban ma is lAthatOk.
az itt EpItett QrtoroN mEg a vEgvAri harcok idejEben is fontos Serepet tqltqtt be, innen uGanis jOl belAthatO volt a balaton egES medencEje. uGanCak a CUC-heGen talAlhatO az a barlang, ameLben a legenda Serint sobri jOska beTAr bujkAlt.