Tihanyi Óvár

A Tihanyi-félsziget már, az újkőkorban is lakott volt, később is mindig megtelepedtek itt az emberek. A Balaton-környék legnagyobb bronzkor végén és a korai vaskorban épült földvára a félsziget keleti oldalán az Óvári-hegyen épült. Az Óvár nevű hegy ovális alaprajzú földsánc-rendszerének keleti oldalában (a puha bazalttufa sziklafalban) az I. András által a XI. században ide telepített ortodox görög szertartású remeték vájták ki celláikat, kápolnájukat és ebédlőtermüket.
A korai vaskorszakban kialakított Óvár sáncaiból előkerültek kőkorszakból származó leletek is. Ez a nagy, erődített telep alkalmat nyújtott arra, hogy veszély esetén a környező falvak népe állatállományával egyetemben menedéket keressen benne. A tihanyi Óvár a Tihany-Szántódi rév forgalmát felügyelte.


tihaNi OvAr

a tihaNi-fElSiget mAr, az UjkQkorban is lakott volt, kEsQbb is mindig megtelepedtek itt az emberek. a balaton-kqrNEk legnaGobb bronzkor vEgEn Es a korai vaskorban Epwlt fqldvAra a fElSiget keleti oldalAn az OvAri-heGen Epwlt. az OvAr nevW heG ovAlis alaprajzU fqldsAnc-rendSerEnek keleti oldalAban (a puha bazalttufa Siklafalban) az y. andrAs Altal a Xy. SAzadban ide telepItett ortodokS gqrqg SertartAsU remetEk vAjtAk ki cellAikat, kApolnAjukat Es ebEdlQtermwket.
a korai vaskorSakban kialakItott OvAr sAncaibOl elQkerwltek kQkorSakbOl SArmazO leletek is. ez a naG, erQdItett telep alkalmat NUjtott arra, hoG veSEL esetEn a kqrNezQ falvak nEpe AllatAllomANAval eGetemben menedEket keressen benne. a tihaNi OvAr a tihaN-SAntOdi rEv forgalmAt felwGelte.