Törökhányás (Sörnye)

Mezőcsokonya községtől 4,5 kilométerre északnyugatra, Sörnye-pusztától keletre az erdő szélén egy kis patak partján emelkedik a vár kis kerek dombja, pár méterre a vizenyős, mocsaras völgytalp fölé. A hagyomány szerint török vár volt a dombon.
Az ovális alakú lapos dombtetőt, több méter mély, meredek oldalú árok veszi körül. A keleti oldalon a domb folytatását vágja el az árok, a déli, nyugati és északi oldalon az árkon kívül meredek oldallal csatlakozik a széles, vizenyős völgyhöz. A vár területét és környékét sűrű erdő borítja. Teljes területe 58x52 méter, az árokkal körülvett dombtető 39x28 méter. A vár jellege alapján középkori, a várra vonatkozó közvetlen történelmi adatot nem ismerünk.
A honfoglalás után a vidéket a Bő nemzetség szállta meg, akiknek legrangosabb ága a Sörnyei család volt. A családból kikerülő Sörnyei Miklós lakhelyeként jelentős település volt itt. 1365-ban említik először Sörény (Suernye) lakó Miklós fia Miklós deákot, akiből alországbíró és ítélőmester lett. 1384-ig őt többször is említik. A bő nembeli Sörnyei Trepk fia Miklós közvetlen családja is Sörnyén élt. Egy országbírói pecsét alatt kiállított zálogvalló levél Sörnyén kelt, az ítélőmester lakóhelyén, ahol a nagybíró pecsétjét őrizte. A vár minden valószínűség szerint az 1300-as években épült, és a török megszállás idején pusztult el.


tqrqkhANAs (sqrNe)

mezQCokoNa kqzsEgtQl yyyy+Y\X kilomEterre ESakNugatra, sqrNe-puStAtOl keletre az erdQ SElEn eG kis patak partjAn emelkedik a vAr kis kerek dombja, pAr mEterre a vizeNQs, moCaras vqlGtalp fqlE. a haGomAN Serint tqrqk vAr volt a dombon.
az ovAlis alakU lapos dombtetQt, tqbb mEter mEL, meredek oldalU Arok veSi kqrwl. a keleti oldalon a domb foLtatAsAt vAgja el az Arok, a dEli, Nugati Es ESaki oldalon az Arkon kIvwl meredek oldallal Catlakozik a SEles, vizeNQs vqlGhqz. a vAr terwletEt Es kqrNEkEt sWrW erdQ borItja. teljes terwlete VYyyy*Vyy mEter, az Arokkal kqrwlvett dombtetQ XXXYyyyy*XXYyyy mEter. a vAr jellege alapjAn kqzEpkori, a vArra vonatkozO kqzvetlen tqrtEnelmi adatot nem ismerwnk.
a honfoglalAs utAn a vidEket a bQ nemzetsEg SAllta meg, akiknek legrangosabb Aga a sqrNei CalAd volt. a CalAdbOl kikerwlQ sqrNei miklOs lakheLekEnt jelentQs telepwlEs volt itt. MyyyBVXY-ban emlItik elQSqr sqrEN (suerNe) lakO miklOs fia miklOs deAkot, akibQl alorSAgbIrO Es ItElQmester lett. MyyyBVXXXyyyy-ig Qt tqbbSqr is emlItik. a bQ nembeli sqrNei trepk fia miklOs kqzvetlen CalAdja is sqrNEn Elt. eG orSAgbIrOi peCEt alatt kiAllItott zAlogvallO levEl sqrNEn kelt, az ItElQmester lakOheLEn, ahol a naGbIrO peCEtjEt Qrizte. a vAr minden valOSInWsEg Serint az MyyyB-as Evekben Epwlt, Es a tqrqk megSAllAs idejEn puStult el.