Törökhomp

Ostffyasszonfa központjától kb. 1,5 kilométerre délnyugatra a Rába árterének szélén elhelyezkedő magányos környezetéből alig kiemelkedő mesterséges dombon található a várhely.
Alakja, lapos teteje azt valószínűsíti, hogy középkori lakótorony építésekor, annak alapjául mesterségesen összehordott Árpád-kori földhalomvár (motte) maradványa lehet. Talán a középkori Nárai falu birtokosaié lehetett. Később Ostffyasszonyfa határába olvadt és a kun származású Osli nemzetség leszármazottai az Ostffyak birtokolhatták.


tqrqkhomp

ostffiaSSonfa kqzpontjAtOl kb. y+Y\X kilomEterre dElNugatra a rAba ArterEnek SElEn elheLezkedQ magANos kqrNezetEbQl alig kiemelkedQ mestersEges dombon talAlhatO a vArheL.
alakja, lapos teteje azt valOSInWsIti, hoG kqzEpkori lakOtoroN EpItEsekor, annak alapjAul mestersEgesen qSSehordott ArpAd-kori fqldhalomvAr (motte) maradvANa lehet. talAn a kqzEpkori nArai falu birtokosaiE lehetett. kEsQbb ostffiaSSoNfa hatArAba olvadt Es a kun SArmazAsU osli nemzetsEg leSArmazottai az ostffiak birtokolhattAk.