Tóvár (Pákozd)

A Velencei-tó északi partjának nyugati végéhez közel Pákozdtól délre a tó partjára építették. A várat keskeny vizesárok veszi körül, a környéket sűrű nádas borítja.
Vám-vár volt, segítségével ellenőrizték és vámolták a Buda-Székesfehérvár között közlekedő kereskedőket, parasztokat.


tOvAr (pAkozd)

a velencei-tO ESaki partjAnak Nugati vEgEhez kqzel pAkozdtOl dElre a tO partjAra EpItettEk. a vArat keskeN vizesArok veSi kqrwl, a kqrNEket sWrW nAdas borItja.
vAm-vAr volt, segItsEgEvel ellenQriztEk Es vAmoltAk a buda-SEkesfehErvAr kqzqtt kqzlekedQ kereskedQket, paraStokat.