Ugod

Ugod Pápától légvonalban alig 12 kilométerre kelet felé fekszik. A falu legmagasabb részén épült a vár.
Az Árpádházi királyok korában a környéken a Csák-nemzetségnek voltak birtokai. Csák bán már 1270-ben a Bakony örökös ispánja volt. A falu nevét a vár első tulajdonosától, a szintén Csák-nemzetségbeli Ugod bakonyi örökös ispántól nyerte. Ugod fia Csák II. Demeter 1281-ben bakonyi főispán volt, később bán lett. Halála után Luka fia Ádám unokájára, Pál fia Péterre szállt Ugod, aki azt Kőszeghy (Németújvári) Ivánnak adta el. A korabeli krónikák megemlíti, hogy IV. (Kun) László király 1289 december 1.-én Ugodon táborozott, de ellenségei elől sürgősen a Tiszántúlra kellet visszavonulnia.
1328-ban I. Károly király a cseh Chenignek adta, ettől kezdve Chenig de Wgod néven szerepelt az okiratokban. 1346-ban Chenotonus Wgut comes nevében fordult elő. 1398-ban a Dorozsma-nembéli Gara Jánosé, a nádor fiáé. A Garaiak 1450-ig rendelkeztek a várral. 1494-ben Szapolyai Istváné, 1502-ben János nevű fiáé lett. 1535-ben Királyi adományként kapta Choron András, majd Choron Margit kezével - akit Nádasdy Kristóf vett feleségül - a Nádasdy-család birtokába jutott. 1563 és 1565 között Ugod is török kézen volt. 1608-ban a várúr, Nádasdy Tamás volt, aki földet, rétet, erdőt adott Ugod új telepeseinek. A jövevényeknek csak a vár védelmére kellett kiállítaniuk lovast, vagy gyalogost.
Nádasdy Tamás eladta a várat Megyeri Imrének. 1616-ban Árki Péter volt a várnagya. Tíz évvel később már elhanyagolt állapotban volt: csak palánkkerítés vette körül. Az 1632-es és az 1641-es záloglevelekben még szerepelt, védelmi jelentősége azonban megszűnt. A század végén - a pápai és devecseri uradalmakkal együtt - az Esterházy grófok kezére került. A várnak csak romjai maradtak meg, amelyre az Esterházy család 1756 és 1759 között templomot építtetett.
A XIII. századi várnak mára csak két külső 5 - 6 méter magas fala maradt meg, a templom az egykori vár középpontjában áll.


ugod

ugod pApAtOl lEgvonalban alig Xyy kilomEterre kelet felE fekSik. a falu legmagasabb rESEn Epwlt a vAr.
az ArpAdhAzi kirALok korAban a kqrNEken a CAk-nemzetsEgnek voltak birtokai. CAk bAn mAr MyyBVXX-ben a bakoN qrqkqs ispAnja volt. a falu nevEt a vAr elsQ tulajdonosAtOl, a SintEn CAk-nemzetsEgbeli ugod bakoNi qrqkqs ispAntOl Nerte. ugod fia CAk yy. demeter MyyBVXXXy-ben bakoNi fQispAn volt, kEsQbb bAn lett. halAla utAn luka fia AdAm unokAjAra, pAl fia pEterre SAllt ugod, aki azt kQSeghi (nEmetUjvAri) ivAnnak adta el. a korabeli krOnikAk megemlIti, hoG yyyy. (kun) lASlO kirAL MyyBVXXXYyyyy december y.-En ugodon tAborozott, de ellensEgei elQl swrgQsen a tiSAntUlra kellet viSSavonulnia.
MyyyBXXYyyy-ban y. kAroL kirAL a Ceh chenignek adta, ettQl kezdve chenig de vgod nEven Serepelt az okiratokban. MyyyBXXXXYy-ban chenotonus vgut comes nevEben fordult elQ. MyyyBVXXXXYyyy-ban a doroZma-nembEli gara jAnosE, a nAdor fiAE. a garaiak MyyyyBV-ig rendelkeztek a vArral. MyyyyBVXXXXyyyy-ben SapoLai istvAnE, MYByy-ben jAnos nevW fiAE lett. MYBXXXY-ben kirALi adomANkEnt kapta choron andrAs, majd choron margit kezEvel - akit nAdasdi kristOf vett felesEgwl - a nAdasdi-CalAd birtokAba jutott. MYBVXyyy Es MYBVXY kqzqtt ugod is tqrqk kEzen volt. MYyBYyyy-ban a vArUr, nAdasdi tamAs volt, aki fqldet, rEtet, erdQt adott ugod Uj telepeseinek. a jqvevENeknek Cak a vAr vEdelmEre kellett kiAllItaniuk lovast, vaG Galogost.
nAdasdi tamAs eladta a vArat meGeri imrEnek. MYyBXYy-ban Arki pEter volt a vArnaGa. tIz Evvel kEsQbb mAr elhaNagolt Allapotban volt: Cak palAnkkerItEs vette kqrwl. az MYyBXXXyy-es Es az MYyBXXXXy-es zAloglevelekben mEg Serepelt, vEdelmi jelentQsEge azonban megSWnt. a SAzad vEgEn - a pApai Es deveCeri uradalmakkal eGwtt - az esterhAzi grOfok kezEre kerwlt. a vArnak Cak romjai maradtak meg, ameLre az esterhAzi CalAd MYyyBVYy Es MYyyBVYyyyy kqzqtt templomot EpIttetett.
a Xyyy. SAzadi vArnak mAra Cak kEt kwlsQ Y - Yy mEter magas fala maradt meg, a templom az eGkori vAr kqzEppontjAban All.