Vác

A Duna keleti partján kialakult települést már Szent István az általa szervezett egyik katolikus egyházmegye központjává tette, így valószínűleg népességében és gazdagságában messze kiemelkedhetett a környező helységek közül. Az első román stílusban felépített székesegyházat I. Géza és öccse László herceg adományából építették 1074-ben. I. Géza királyt 1077-ben ide temették el és itt választották királlyá Lászlót.
A szépen gyarapodó kereskedővárost a 1241-ben a tatárok megtámadták. A város és a környező falvak lakossága a várként megerősített székesegyházba és püspöki palotába menekült. Heves harcok után a tatárok elfoglalták a várat, kifosztották az egyházat és elvonulásuk előtt felégették Vácot. A romok helyreállításában jelentős szerepet játszottak az uralkodó által külhonból behívott telepesek, akik létrehozták a Német-várost. A lerombolt székesegyházat gótikus stílusban építették újjá. Más püspöki székhelyekhez hasonlóan Vácott is erős várfallal övezték a katedrálist.
Virágkorát a vár a XV. század második felében élte Mátyás király uralkodása alatt, amikor Báthory Miklós váci püspök utasítására itáliai mesterek a királyi udvarból szétsugárzó reneszánsz ízlésvilág jegyei szerint formálták át a várost és építették át a régi székesegyházat. A korabeli feljegyzések szerint az egyházi épületben négy kápolnát és 13 oltárt létesítettek. Csodálatos pompával díszítették a közelben álló püspöki palotát is.
A XVI. században mind a Habsburg hadvezetés, mind a török Porta kiemelkedő fontosságúnak tartotta, hogy hatalmában tarthassa a dunai közlekedés ellenőrzésére kiválóan alkalmas Vác várát. Bár olasz mérnökök tervei alapján alkották meg korszerű ágyúállásait, ennek ellenére mégsem számított nagyobb végvárnak. Az 1526-os mohácsi csata után támadták meg először a törökök, de nem tudták elfoglalni. Ezután többször cserélt gazdát a királyságért vetélkedő Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd között. 1544-ben a budai pasa szinte harc nélkül foglalta el, ekkorra már régen elmenekültek a magyar és német kereskedők, a katolikus papok és az egyházi szerzetesek, helyettük mohamedán és rác családok települtek le. A megszálló törökök csak a feltétlenül szükséges javításokat végezték el a várban. A székesegyházat itt is dzsámivá alakították át és mellé minaretet építettek. Vác a katonai jelentősége mellett számottevő bevételt is jelentett a szultáni kincstárnak, mert az Alföldről a Dunántúlra itt hajtották és vámolták meg a szarvasmarhákat.
1595-ben, miután a magyarok visszafoglalták Esztergomot és Visegrádot, a váci pasa felgyújtatta várat és visszavonult Budára. A Pálffy Miklós vezette magyarok eloltották a tűzet, de hamarosan tovább vonultak. A törökök ismét megszállták a várat. 1596-ban a nógrádi vár kapitánya foglalta el, de nem törekedet megtartására, leromboltatta és felgyújtatta a várat. A törökök nemsokára újra befészkelték magukat. Még ebben az évben Pálffy seregének közeledtére a törökök elmenekültek, de visszavonulásuk előtt felgyújtották a várat. Néhány héttel később a törökök kiűzték Pálffy seregét, de néhány hónap múlva Pálffy ismét visszafoglalta. 1598-ban visszavertek egy török támadást, de 1599-ben a török újra elfoglalta.
1603-ban a Habsburg seregek kiűzték a várból a törököt. 1604-ben a vár kapitánya harc nélkül megadta magát Bocskai István erdélyi fejedelemnek. 1606-ban újból a Habsburgoké, miután békét kötöttek Bocskaival. Megkezdődtek a helyreállítási munkálatok. 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem foglalta el. 1626-ben Albrecht von Wallenstein Habsburg tábornok foglalta el és leromboltatta a várat. Ezután újra a törököké lett, akik a felrobbantott püspöki templom köveivel erősítették meg a várat.
1684 június 24.-én Lotharingiai Károly egyesült európai serege elűzte a törököket és elfoglalta Vácot, de Buda ostrománál vereséget szenvedett. Novemberben a törökök visszafoglalták Vácot, majd a következő évben a Habsburg támadástól tartva a várat és a várost kifosztották, lerombolták és felgyújtották. A támadás elmaradt, a törökök ismét visszatértek. A Habsburg sereg 1686-os Buda elleni hadjárata során végleg felszabadult Vác. A város és a vár ekkor már romokban állt. A városba csak lassan tért vissza az élet, messzi vidékről érkező betelepülőkkel együtt jöttek ferences-rendi szerzetesek is. A várost újjáépítették, de a várat már nem. A székesegyház és a püspöki palota fölé 1721 és 1760 között gróf Koháry István adományából a ferencesek templomot és kolostort építettek, amihez a vár köveit használták.


vAc

a duna keleti partjAn kialakult telepwlEst mAr Sent istvAn az Altala Servezett eGik katolikus eGhAzmeGe kqzpontjAvA tette, IG valOSInWleg nEpessEgEben Es gazdagsAgAban meSSe kiemelkedhetett a kqrNezQ heLsEgek kqzwl. az elsQ romAn stIlusban felEpItett SEkeseGhAzat y. gEza Es qCCe lASlO herceg adomANAbOl EpItettEk MVXXyyyy-ben. y. gEza kirALt MVXXYyy-ben ide temettEk el Es itt vAlaStottAk kirALLA lASlOt.
a SEpen GarapodO kereskedQvArost a MyyBXXXXy-ben a tatArok megtAmadtAk. a vAros Es a kqrNezQ falvak lakossAga a vArkEnt megerQsItett SEkeseGhAzba Es pwspqki palotAba menekwlt. heves harcok utAn a tatArok elfoglaltAk a vArat, kifoStottAk az eGhAzat Es elvonulAsuk elQtt felEgettEk vAcot. a romok heLreAllItAsAban jelentQs Serepet jAtSottak az uralkodO Altal kwlhonbOl behIvott telepesek, akik lEtrehoztAk a nEmet-vArost. a lerombolt SEkeseGhAzat gOtikus stIlusban EpItettEk UjjA. mAs pwspqki SEkheLekhez hasonlOan vAcott is erQs vArfallal qveztEk a katedrAlist.
virAgkorAt a vAr a XY. SAzad mAsodik felEben Elte mATAs kirAL uralkodAsa alatt, amikor bAthori miklOs vAci pwspqk utasItAsAra itAliai mesterek a kirALi udvarbOl SEtsugArzO reneSAnS IzlEsvilAg jeGei Serint formAltAk At a vArost Es EpItettEk At a rEgi SEkeseGhAzat. a korabeli feljeGzEsek Serint az eGhAzi Epwletben nEG kApolnAt Es Xyyy oltArt lEtesItettek. CodAlatos pompAval dISItettEk a kqzelben AllO pwspqki palotAt is.
a XYy. SAzadban mind a habsburg hadvezetEs, mind a tqrqk porta kiemelkedQ fontossAgUnak tartotta, hoG hatalmAban tarthassa a dunai kqzlekedEs ellenQrzEsEre kivAlOan alkalmas vAc vArAt. bAr olaS mErnqkqk tervei alapjAn alkottAk meg korSerW AGUAllAsait, ennek ellenEre mEgsem SAmItott naGobb vEgvArnak. az MYBXXYy-os mohACi Cata utAn tAmadtAk meg elQSqr a tqrqkqk, de nem tudtAk elfoglalni. ezutAn tqbbSqr CerElt gazdAt a kirALsAgErt vetElkedQ SapoLai jAnos Es habsburg ferdinAnd kqzqtt. MYBXXXXyyyy-ben a budai pasa Sinte harc nElkwl foglalta el, ekkorra mAr rEgen elmenekwltek a maGar Es nEmet kereskedQk, a katolikus papok Es az eGhAzi Serzetesek, heLettwk mohamedAn Es rAc CalAdok telepwltek le. a megSAllO tqrqkqk Cak a feltEtlenwl SwksEges javItAsokat vEgeztEk el a vArban. a SEkeseGhAzat itt is dZAmivA alakItottAk At Es mellE minaretet EpItettek. vAc a katonai jelentQsEge mellett SAmottevQ bevEtelt is jelentett a SultAni kinCtArnak, mert az alfqldrQl a dunAntUlra itt hajtottAk Es vAmoltAk meg a SarvasmarhAkat.
MYBVXXXXY-ben, miutAn a maGarok viSSafoglaltAk eStergomot Es visegrAdot, a vAci pasa felGUjtatta vArat Es viSSavonult budAra. a pAlffi miklOs vezette maGarok eloltottAk a tWzet, de hamarosan tovAbb vonultak. a tqrqkqk ismEt megSAlltAk a vArat. MYBVXXXXYy-ban a nOgrAdi vAr kapitANa foglalta el, de nem tqrekedet megtartAsAra, leromboltatta Es felGUjtatta a vArat. a tqrqkqk nemsokAra Ujra befESkeltEk magukat. mEg ebben az Evben pAlffi seregEnek kqzeledtEre a tqrqkqk elmenekwltek, de viSSavonulAsuk elQtt felGUjtottAk a vArat. nEhAN hEttel kEsQbb a tqrqkqk kiWztEk pAlffi seregEt, de nEhAN hOnap mUlva pAlffi ismEt viSSafoglalta. MYBVXXXXYyyy-ban viSSavertek eG tqrqk tAmadAst, de MYBVXXXXYyyyy-ben a tqrqk Ujra elfoglalta.
MYyByyy-ban a habsburg seregek kiWztEk a vArbOl a tqrqkqt. MYyByyyy-ben a vAr kapitANa harc nElkwl megadta magAt boCkai istvAn erdELi fejedelemnek. MYyBYy-ban UjbOl a habsburgokE, miutAn bEkEt kqtqttek boCkaival. megkezdQdtek a heLreAllItAsi munkAlatok. MYyBXYyyyy-ben bethlen gAbor erdELi fejedelem foglalta el. MYyBXXYy-ben albrecht von vallenstein habsburg tAbornok foglalta el Es leromboltatta a vArat. ezutAn Ujra a tqrqkqkE lett, akik a felrobbantott pwspqki templom kqveivel erQsItettEk meg a vArat.
MYyBVXXXyyyy jUnius XXyyyy.-En lotharingiai kAroL eGeswlt eurOpai serege elWzte a tqrqkqket Es elfoglalta vAcot, de buda ostromAnAl veresEget Senvedett. novemberben a tqrqkqk viSSafoglaltAk vAcot, majd a kqvetkezQ Evben a habsburg tAmadAstOl tartva a vArat Es a vArost kifoStottAk, leromboltAk Es felGUjtottAk. a tAmadAs elmaradt, a tqrqkqk ismEt viSSatErtek. a habsburg sereg MYyBVXXXYy-os buda elleni hadjArata sorAn vEgleg felSabadult vAc. a vAros Es a vAr ekkor mAr romokban Allt. a vArosba Cak lassan tErt viSSa az Elet, meSSi vidEkrQl ErkezQ betelepwlQkkel eGwtt jqttek ferences-rendi Serzetesek is. a vArost UjjAEpItettEk, de a vArat mAr nem. a SEkeseGhAz Es a pwspqki palota fqlE MYyyBXXy Es MYyyBVX kqzqtt grOf kohAri istvAn adomANAbOl a ferencesek templomot Es kolostort EpItettek, amihez a vAr kqveit haSnAltAk.