Vaja

Vaja nevét írott források a XIII. század végén, egy 1272 és 1290 között kelt oklevélben említik először, amikor IV. László király bizonyos örökös nélkül elhalt nemes birtokát eladományozta és a többi vajai nemes ez ellen tiltakozott. 1312-ben a Vay nevet viselő család birtokaként említik. A Vay Család kiemelkedő tagjai, Vay László, aki az 1370-es években váradi püspök volt, Vay Titusz, akinek hűséges vitézi tetteiért Zsigmond király címert adományozott a családnak.
Vaján egykor terjedelmes erősség volt, a mostani épülettől kissé távolabb álló templom volt a várkápolna. A tatárjárás alatt itt húzták meg magukat a szabolcsi rendek. A mai várkastély elődjét 1418-ban Vay Ábrahám kezdte építeni. Oklevelek 1524-ben Vay Pál majd 1552-ben özvegye, 1554-ben pedig Vay Miklós kúriájaként említik. A ma látható vastagfalú épületet 1580 - 1590 körül emelték. a Vay család először egy 30x10 méter alapterületű alápincézett, kétemeletes, téglából falazott kastélyt épített. A kastélyról írott adat a XVII. század elejéről van.
A XVII. században jelentős mértékben átépítették, erre utal a földszinti nagyterem boltozatának 1650-ből származó felirata. 1659-ben megépítették az épület északnyugati sarkához csatolt, pince nélküli, háromszintes, pártázatos, rejtett tetős tornyot, a délkeleti alápincézett, háromszintes saroktornyot később a XVII. és XVIII. század fordulóján építette a következő Vay generáció. A saroktornyok lőréseiből a szolgaszemélyzet össztűz alatt tudta tartani a támadó ellenséget.
A Habsburg császári ház önkényuralma ellen kirobbant 1703-as felkelés idején Rákóczi fejedelem egyik legfontosabb híve Vay Ádám élt a várkastély falai között. Rákóczi fejedelem két ízben járt Vaján, először 1703 július 19.-én, amikor a Vay fivéreket, Lászlót, Mihályt és Ádámot megnyerte a felkelés ügyének, másodszor 1711 január 31.-én a szabadságharc hanyatlása idején. Ekkor személyesen találkozott a Habsburg fegyveres erők parancsnokával, gróf Pálffy János horvát bánnal, aki megpróbálta rávenni a császár előtti meghódolásra, ezért cserébe visszakapta volna magánvagyonát. A felkelés vezetője azonban nem akarván cserbenhagyni országa népét, elutasította a kegyelmi ajánlatot.
A várkastély szerencsésen túlélte a Rákóczi szabadságharcot, és mivel nem sorolták a lerombolásra ítélt magyar várak közé, így nem robbantották fel a császári hadmérnökök sem.
A XVIII. és XIX. század fordulóján több évig lakatlanul állt. A XIX. század második felében gótikus stílusú átépítést végeztek. A kastély az 1940-es évekig a Vay család birtokában volt.
Az 1950-es évek elejétől 1960-ig iskola, napközi és orvosi rendelő működött a kastélyban. Az épülettől idegen funkciók befogadása és azok kiszolgálása érdekében számos beavatkozás történt (új ajtónyílások, válaszfalak, konyha, vizesblokk).
Az elhanyagolt kastélyt 1960 és 1962 között az OMF újította fel a XIX. századi átépítés előtti reneszánsz stílusában. 1969-ben a megnyitották benne a Vay Ádám Múzeumot. A nagyszabású helyreállítási munkálatok eredményeként újra a régi fényében pompázik a vajai reneszánsz várkastély.


vaja

vaja nevEt Irott forrAsok a Xyyy. SAzad vEgEn, eG MyyBVXXyy Es MyyBVXXXX kqzqtt kelt oklevElben emlItik elQSqr, amikor yyyy. lASlO kirAL bizoNos qrqkqs nElkwl elhalt nemes birtokAt eladomANozta Es a tqbbi vajai nemes ez ellen tiltakozott. MyyyBXyy-ben a vai nevet viselQ CalAd birtokakEnt emlItik. a vai CalAd kiemelkedQ tagjai, vai lASlO, aki az MyyyBVXX-es Evekben vAradi pwspqk volt, vai tituS, akinek hWsEges vitEzi tetteiErt Zigmond kirAL cImert adomANozott a CalAdnak.
vajAn eGkor terjedelmes erQssEg volt, a mostani EpwlettQl kissE tAvolabb AllO templom volt a vArkApolna. a tatArjArAs alatt itt hUztAk meg magukat a SabolCi rendek. a mai vArkastEL elQdjEt MyyyyBXYyyy-ban vai AbrahAm kezdte EpIteni. oklevelek MYBXXyyyy-ben vai pAl majd MYBVyy-ben qzveGe, MYBVyyyy-ben pedig vai miklOs kUriAjakEnt emlItik. a ma lAthatO vastagfalU Epwletet MYBVXXX - MYBVXXXX kqrwl emeltEk. a vai CalAd elQSqr eG XXX*X mEter alapterwletW alApincEzett, kEtemeletes, tEglAbOl falazott kastELt EpItett. a kastELrOl Irott adat a XYyy. SAzad elejErQl van.
a XYyy. SAzadban jelentQs mErtEkben AtEpItettEk, erre utal a fqldSinti naGterem boltozatAnak MYyBV-bQl SArmazO felirata. MYyBVYyyyy-ben megEpItettEk az Epwlet ESakNugati sarkAhoz Catolt, pince nElkwli, hAromSintes, pArtAzatos, rejtett tetQs torNot, a dElkeleti alApincEzett, hAromSintes saroktorNot kEsQbb a XYyy. Es XYyyy. SAzad fordulOjAn EpItette a kqvetkezQ vai generAciO. a saroktorNok lQrEseibQl a SolgaSemELzet qSStWz alatt tudta tartani a tAmadO ellensEget.
a habsburg CASAri hAz qnkENuralma ellen kirobbant MYyyByyy-as felkelEs idejEn rAkOczi fejedelem eGik legfontosabb hIve vai AdAm Elt a vArkastEL falai kqzqtt. rAkOczi fejedelem kEt Izben jArt vajAn, elQSqr MYyyByyy jUlius XYyyyy.-En, amikor a vai fivEreket, lASlOt, mihALt Es AdAmot megNerte a felkelEs wGEnek, mAsodSor MYyyBXy januAr XXXy.-En a SabadsAgharc haNatlAsa idejEn. ekkor SemELesen talAlkozott a habsburg feGveres erQk paranCnokAval, grOf pAlffi jAnos horvAt bAnnal, aki megprObAlta rAvenni a CASAr elQtti meghOdolAsra, ezErt CerEbe viSSakapta volna magAnvaGonAt. a felkelEs vezetQje azonban nem akarvAn CerbenhaGni orSAga nEpEt, elutasItotta a keGelmi ajAnlatot.
a vArkastEL SerenCEsen tUlElte a rAkOczi SabadsAgharcot, Es mivel nem soroltAk a lerombolAsra ItElt maGar vArak kqzE, IG nem robbantottAk fel a CASAri hadmErnqkqk sem.
a XYyyy. Es XYyyyy. SAzad fordulOjAn tqbb Evig lakatlanul Allt. a XYyyyy. SAzad mAsodik felEben gOtikus stIlusU AtEpItEst vEgeztek. a kastEL az MYyyyyBXXXX-es Evekig a vai CalAd birtokAban volt.
az MYyyyyBV-es Evek elejEtQl MYyyyyBVX-ig iskola, napkqzi Es orvosi rendelQ mWkqdqtt a kastELban. az EpwlettQl idegen funkciOk befogadAsa Es azok kiSolgAlAsa ErdekEben SAmos beavatkozAs tqrtEnt (Uj ajtONIlAsok, vAlaSfalak, koNha, vizesblokk).
az elhaNagolt kastELt MYyyyyBVX Es MYyyyyBVXyy kqzqtt az omf UjItotta fel a XYyyyy. SAzadi AtEpItEs elQtti reneSAnS stIlusAban. MYyyyyBVXYyyyy-ben a megNitottAk benne a vai AdAm mUzeumot. a naGSabAsU heLreAllItAsi munkAlatok eredmENekEnt Ujra a rEgi fENEben pompAzik a vajai reneSAnS vArkastEL.