Vajdahunyad

Nem középkori vár, az 1896-os millenniumi ünnepségek tiszteletére építették. A magyar fővárosban olyan épületegyüttest kívántak létrehozni, amely ábrázolja a magyar építészet ezeréves történetét.
A városligeti Széchenyi-szigeten fölépített épületegyüttes Magyarország csaknem valamennyi történelmi művészeti stílusát híres műemlékek egyes részeinek hű ábrázolásával mutatja be. Kapuzata a jáki bencés apátság XIII. századi templomának pontos másolata. A gótikus épület legszebb része a szepescsütörtökhelyi gótikus kápolna bejáratának másolata. A 21 részből álló Történelmi Épületcsoport a szoros határidő és a költségtakarékosság szempontjai miatt ideiglenes jelleggel, főleg fából készült el. A nagy sikerre való tekintettel 1904 és 1908 között Alpár Ignác vezetésével tartós anyagokból építették fel. 1944-ben lebombázták, később csak részben építették újjá.
Nevét a vajdahunyadi várat mintázó főhomlokzati részéről kapta. Az eredeti lovagterem másolatában, ahová diszlépcső vezet, a Mezőgazdasági Múzeum kiállításai láthatók. Előtte az Anonymus-szobor, Ligeti Miklós alkotása áll. A terület szabadon látogatható.


vajdahuNad

nem kqzEpkori vAr, az MYyyyBVXXXXYy-os millenniumi wnnepsEgek tiSteletEre EpItettEk. a maGar fQvArosban oLan EpwleteGwttest kIvAntak lEtrehozni, ameL AbrAzolja a maGar EpItESet ezerEves tqrtEnetEt.
a vArosligeti SEcheNi-Sigeten fqlEpItett EpwleteGwttes maGarorSAg Caknem valameNNi tqrtEnelmi mWvESeti stIlusAt hIres mWemlEkek eGes rESeinek hW AbrAzolAsAval mutatja be. kapuzata a jAki bencEs apAtsAg Xyyy. SAzadi templomAnak pontos mAsolata. a gOtikus Epwlet legSebb rESe a SepesCwtqrtqkheLi gOtikus kApolna bejAratAnak mAsolata. a XXy rESbQl AllO tqrtEnelmi EpwletCoport a Soros hatAridQ Es a kqltsEgtakarEkossAg Sempontjai miatt ideiglenes jelleggel, fQleg fAbOl kESwlt el. a naG sikerre valO tekintettel MYyyyyByyyy Es MYyyyyBYyyy kqzqtt alpAr ignAc vezetEsEvel tartOs aNagokbOl EpItettEk fel. MYyyyyBXXXXyyyy-ben lebombAztAk, kEsQbb Cak rESben EpItettEk UjjA.
nevEt a vajdahuNadi vArat mintAzO fQhomlokzati rESErQl kapta. az eredeti lovagterem mAsolatAban, ahovA diSlEpCQ vezet, a mezQgazdasAgi mUzeum kiAllItAsai lAthatOk. elQtte az anonimus-Sobor, ligeti miklOs alkotAsa All. a terwlet Sabadon lAtogathatO.