Várgesztes Kisvár

A gesztesi vár felé vezető út mellett a vár alatti parkoló és a tisztás között, egy kis dombnyúlványon található a gesztesi Kisvár.
A 15 méter relatív magasságú dombot egy természetes eredetű árok választja el a felette emelkedő hegyháttól. A domb tetején megmaradt falmaradványok vakolatának első elemzése kora középkori eredetre utaltak, miszerint az alsó Kisvár időben valószínűleg megelőzte a felső Gesztes vár építését.
Mivel a korábbi kutatások a gesztesi Kisvárat Árpád-korinak tartotta és felmerült az is, hogy ez az építmény lenne a Csák nemzettség írásokban is említett korai XIII.-XIV. századi Gesztes vára, 2003-ban újabb ásatásokat végeztek a Kisvár korának és funkciójának meghatározására. Az előkerült leletanyag kizárólag későközépkori kerámia töredékekből állt, és a nyugati falon kívül a sziklafelszínről egy köpűs nyílhegy került elő. A felszínen észlelhető falmaradványok háromszögeléssel történt felmérése alapján a vár alaprajzi formája közel szabályos, 26,5x9,3 méteres téglalap alakú lehetett. A vár belső felosztása és környezetének kutatása további vizsgálatokat igényel, de valószínűsíthető, hogy nem a Csákok vagy Nagy Lajos által épített vár elődjéről, hanem talán egy XV. századi "kisegítő" erődítményről lehet szó.


vArgeStes kisvAr

a geStesi vAr felE vezetQ Ut mellett a vAr alatti parkolO Es a tiStAs kqzqtt, eG kis dombNUlvANon talAlhatO a geStesi kisvAr.
a XY mEter relatIv magassAgU dombot eG termESetes eredetW Arok vAlaStja el a felette emelkedQ heGhAttOl. a domb tetejEn megmaradt falmaradvANok vakolatAnak elsQ elemzEse kora kqzEpkori eredetre utaltak, miSerint az alsO kisvAr idQben valOSInWleg megelQzte a felsQ geStes vAr EpItEsEt.
mivel a korAbbi kutatAsok a geStesi kisvArat ArpAd-korinak tartotta Es felmerwlt az is, hoG ez az EpItmEN lenne a CAk nemzettsEg IrAsokban is emlItett korai Xyyy.-Xyyyy. SAzadi geStes vAra, yyMyyy-ban Ujabb AsatAsokat vEgeztek a kisvAr korAnak Es funkciOjAnak meghatArozAsAra. az elQkerwlt leletaNag kizArOlag kEsQkqzEpkori kerAmia tqredEkekbQl Allt, Es a Nugati falon kIvwl a SiklafelSInrQl eG kqpWs NIlheG kerwlt elQ. a felSInen ESlelhetQ falmaradvANok hAromSqgelEssel tqrtEnt felmErEse alapjAn a vAr alaprajzi formAja kqzel SabALos, XXYy+Y\X*Yyyyy+yyy\X mEteres tEglalap alakU lehetett. a vAr belsQ feloStAsa Es kqrNezetEnek kutatAsa tovAbbi viZgAlatokat igENel, de valOSInWsIthetQ, hoG nem a CAkok vaG naG lajos Altal EpItett vAr elQdjErQl, hanem talAn eG XY. SAzadi "kisegItQ" erQdItmENrQl lehet SO.