Vaskapu (Kincsesbánya)

Kincsesbánya és Fehérvárcsurgó határában, Kincsesbányától a Fehérvárcsurgói-víztároló gátjához vezető út mellett két középkori vár található.
A víztárolóhoz tartva a Rákhegyre vezető leágazás után balra az úttól kb. 70 méterre nyugatra a Vontató-hegy lábánál egy sűrűn benőtt kiemelkedésen található a rom. A várról írásos adat nincs, területén régészeti feltárást még nem végeztek. A vár birtokosának személye ismeretlen. A vár nagysága, szerkezete, földrajzi elhelyezkedése, és a domb alján talált Árpád kori falura utaló leletek XII.-XIII. századi eredetre utalnak. A terület a Csák nemzettség birtoka volt, feltételezhető, hogy a vár valamelyik Csák ág tulajdonában volt. A XIV. század elején ez a terület is Károly Róbert vagy szövetségese birtokába kerülhetett. Ekkor vagy már korábban csökkenhetett jelentősége, és elveszthette addigi funkcióját, ami a pusztulását okozta.
Az 40x50 méteres erődítés három oldalán árok található, az út felőli keleti oldalon az árok ma már nem látszik. Az árok közvetlenül a kerítőfal mellett húzódik. A kerítőfal által bekerített terület 30x40 méter vastagsága kb. 70 centiméter. Középen egy ovális kelet-nyugati irányban nagyobb 11,5x14 méter átmérőjű torony alapjainak nyoma található. A kőfal félkörívben keríti körbe a belső területet. A nyugati oldalon a falból merőlegesen indul egy kőfal, ami déli irányba, a kerítőfallal párhuzamosan halad tovább. Az egykori erőd bejárata lehetett itt.


vaskapu (kinCesbANa)

kinCesbANa Es fehErvArCurgO hatArAban, kinCesbANAtOl a fehErvArCurgOi-vIztArolO gAtjAhoz vezetQ Ut mellett kEt kqzEpkori vAr talAlhatO.
a vIztArolOhoz tartva a rAkheGre vezetQ leAgazAs utAn balra az UttOl kb. VXX mEterre Nugatra a vontatO-heG lAbAnAl eG sWrWn benQtt kiemelkedEsen talAlhatO a rom. a vArrOl IrAsos adat ninC, terwletEn rEgESeti feltArAst mEg nem vEgeztek. a vAr birtokosAnak SemELe ismeretlen. a vAr naGsAga, Serkezete, fqldrajzi elheLezkedEse, Es a domb aljAn talAlt ArpAd kori falura utalO leletek Xyy.-Xyyy. SAzadi eredetre utalnak. a terwlet a CAk nemzettsEg birtoka volt, feltEtelezhetQ, hoG a vAr valameLik CAk Ag tulajdonAban volt. a Xyyyy. SAzad elejEn ez a terwlet is kAroL rObert vaG SqvetsEgese birtokAba kerwlhetett. ekkor vaG mAr korAbban Cqkkenhetett jelentQsEge, Es elveSthette addigi funkciOjAt, ami a puStulAsAt okozta.
az XXXX*V mEteres erQdItEs hArom oldalAn Arok talAlhatO, az Ut felQli keleti oldalon az Arok ma mAr nem lAtSik. az Arok kqzvetlenwl a kerItQfal mellett hUzOdik. a kerItQfal Altal bekerItett terwlet XXX*XXXX mEter vastagsAga kb. VXX centimEter. kqzEpen eG ovAlis kelet-Nugati irANban naGobb Xy+Y\X*Xyyyy mEter AtmErQjW toroN alapjainak Noma talAlhatO. a kQfal fElkqrIvben kerIti kqrbe a belsQ terwletet. a Nugati oldalon a falbOl merQlegesen indul eG kQfal, ami dEli irANba, a kerItQfallal pArhuzamosan halad tovAbb. az eGkori erQd bejArata lehetett itt.