Vasvár (Pilis)

Pilismarót és Búbánat-völgy között a Vasvár nevű hegy csúcsán egykor királyi vár állt. Ezen a területen állt Attila városa és a honfoglaló magyar vezérek itt alapították meg a sok száz évig tündöklő központjukat.
A régi királyi központ "Buda" elnevezés nem volt akkoriban törvényszerű. A XI. század közepén itt járt lengyel krónikaíró a király várát "Bazoar"-nak írta, amit inkább lehet Vasvárnak érteni, mint Budának. Az is tény, hogy Szent István sokszor tartózkodott egy Vasvár nevű várban, ami nem lehetett a távoli Vas megyében. Több Árpád-kori oklevélben szerepel a királynék váraként ez a Vasvár. A pilisi Vasvár létezését az is igazolja, hogy a hegyek Duna felőli részén, nem messze ettől a helytől, egy forrás régi neve Vasvári-forrásként ismeretes.
A Vasvárral szomszédos hegy csúcsát Vasarcnak nevezik. A Duna parton van a Basaharc nevű terület, amit a régebbi térképeken "Basarc"-ként jelöltek. A "B" és "V" betűk szokásos felcserélése miatt a Basarc név a Vasarcból származik, a Vasarc pedig a Vasvárból. A térképen végigkövethető a Vasvár szó átalakulása.


vasvAr (pilis)

pilismarOt Es bUbAnat-vqlG kqzqtt a vasvAr nevW heG CUCAn eGkor kirALi vAr Allt. ezen a terwleten Allt attila vArosa Es a honfoglalO maGar vezErek itt alapItottAk meg a sok SAz Evig twndqklQ kqzpontjukat.
a rEgi kirALi kqzpont "buda" elnevezEs nem volt akkoriban tqrvENSerW. a Xy. SAzad kqzepEn itt jArt lenGel krOnikaIrO a kirAL vArAt "bazoar"-nak Irta, amit inkAbb lehet vasvArnak Erteni, mint budAnak. az is tEN, hoG Sent istvAn sokSor tartOzkodott eG vasvAr nevW vArban, ami nem lehetett a tAvoli vas meGEben. tqbb ArpAd-kori oklevElben Serepel a kirALnEk vArakEnt ez a vasvAr. a pilisi vasvAr lEtezEsEt az is igazolja, hoG a heGek duna felQli rESEn, nem meSSe ettQl a heLtQl, eG forrAs rEgi neve vasvAri-forrAskEnt ismeretes.
a vasvArral SomSEdos heG CUCAt vasarcnak nevezik. a duna parton van a basaharc nevW terwlet, amit a rEgebbi tErkEpeken "basarc"-kEnt jelqltek. a "b" Es "v" betWk SokAsos felCerElEse miatt a basarc nEv a vasarcbOl SArmazik, a vasarc pedig a vasvArbOl. a tErkEpen vEgigkqvethetQ a vasvAr SO AtalakulAsa.