Vasztilvár (Csabdi)

Csabditól északra 5 kilométer távolságra található Vasztély-puszta. Eredetileg Básztély volt a neve, és tulajdonosa a Básztéj család volt. A lakosság egy része még ma is Básztéjnak nevezi. Az Árpád-kori oklevelek BOZTYH-nak, BOZTECH-nek, BOCHTUCH-nak írták.
1240-ből ismerjük először a BOZTYH falubeli Rénold-ot tehát a történetileg kimutatható családi őst, akinek fia V. István király főasztalnoka, 1270 után szolgagyőri főispán, 1289 és 1290-ben pedig az ország nádora volt. 1271-ben ő kapta adományként a birtokot. Ha feltételezésünk igaz, akkor a Boztyh-Boztech-Boctuch név feltétlen összefüggésben van Rénold származásával, tevékenységével. A magunk részéről Rénoldot francia származásúnak gondoljuk és lakótornyáról (franciául Bastille) nevezhették el a települést, mivel természetesnek tartjuk, hogy hajlékot építtetett magának, s mivel jobbágyai még a RÉNOLD nevet sem igen tudták, de annál inkább megjegyezhették a Bastille-Básztij-Básztéj nevet, az épülő toronyerőd francia nevét! Innen nyerhette később a falu is nevét, majd a faluról maga a család a családi nevét. Ha feltételezésünk igaz, akkor ennek a XIII. század 40-es évei előtt kellett bekövetkezni, hiszen 1240-ben már Boztyh a falu neve.
A lakótorony az itt emelkedő 220 méter magas Várdomb oldalában épült. Alaprajzi elrendezése feltárás nélkül nem állapítható meg. A még megmaradt alapfalakat a föld betemette. Méretei: hossza 11 méter, szélessége 7 méter, az alap vastagsága 75 centiméter. A Toronyháznak hány szintje volt az nem állapítható meg, de az igen, hogy a környék víz hordta köveiből (mészkő, homokkő, tégladarabok stb.) épült.
II. Rénold 1270-ben kapta királyi adományba Rozgony várát, amiről felvette a Rozgonyi előnevet és lett a Rozgonyi család alapítója. Hivatalosan a vagyoni vonatkozású oklevelekben 1450 tájáig I. vagy II. Rénold-ot írnak az okmányok. Ezután már a Rozgonyi család a birtokos. A Básztéj család Csabdival együtt évszázadokon át birtokában tartotta itteni uradalmát, női ágon még a XVIII. század közepén is szerepelnek.
A lakótorony, vagy későbbi nevén Vasztilvár, pusztulását tűzvész okozhatta. Történelmünkben nem játszott szerepet.


vaStilvAr (Cabdi)

CabditOl ESakra Y kilomEter tAvolsAgra talAlhatO vaStEL-puSta. eredetileg bAStEL volt a neve, Es tulajdonosa a bAStEj CalAd volt. a lakossAg eG rESe mEg ma is bAStEjnak nevezi. az ArpAd-kori oklevelek bozTh-nak, boztech-nek, bochtuch-nak IrtAk.
MyyBXXXX-bQl ismerjwk elQSqr a bozTh falubeli rEnold-ot tehAt a tqrtEnetileg kimutathatO CalAdi Qst, akinek fia Y. istvAn kirAL fQaStalnoka, MyyBVXX utAn SolgaGQri fQispAn, MyyBVXXXYyyyy Es MyyBVXXXX-ben pedig az orSAg nAdora volt. MyyBVXXy-ben Q kapta adomANkEnt a birtokot. ha feltEtelezEswnk igaz, akkor a bozTh-boztech-boctuch nEv feltEtlen qSSefwggEsben van rEnold SArmazAsAval, tevEkeNsEgEvel. a magunk rESErQl rEnoldot francia SArmazAsUnak gondoljuk Es lakOtorNArOl (franciAul bastille) nevezhettEk el a telepwlEst, mivel termESetesnek tartjuk, hoG hajlEkot EpIttetett magAnak, s mivel jobbAGai mEg a rEnold nevet sem igen tudtAk, de annAl inkAbb megjeGezhettEk a bastille-bAStij-bAStEj nevet, az EpwlQ toroNerQd francia nevEt! innen Nerhette kEsQbb a falu is nevEt, majd a falurOl maga a CalAd a CalAdi nevEt. ha feltEtelezEswnk igaz, akkor ennek a Xyyy. SAzad XXXX-es Evei elQtt kellett bekqvetkezni, hiSen MyyBXXXX-ben mAr bozTh a falu neve.
a lakOtoroN az itt emelkedQ yyBXX mEter magas vArdomb oldalAban Epwlt. alaprajzi elrendezEse feltArAs nElkwl nem AllapIthatO meg. a mEg megmaradt alapfalakat a fqld betemette. mEretei: hoSSa Xy mEter, SElessEge Yyy mEter, az alap vastagsAga VXXY centimEter. a toroNhAznak hAN Sintje volt az nem AllapIthatO meg, de az igen, hoG a kqrNEk vIz hordta kqveibQl (mESkQ, homokkQ, tEgladarabok stb.) Epwlt.
yy. rEnold MyyBVXX-ben kapta kirALi adomANba rozgoN vArAt, amirQl felvette a rozgoNi elQnevet Es lett a rozgoNi CalAd alapItOja. hivatalosan a vaGoni vonatkozAsU oklevelekben MyyyyBV tAjAig y. vaG yy. rEnold-ot Irnak az okmANok. ezutAn mAr a rozgoNi CalAd a birtokos. a bAStEj CalAd Cabdival eGwtt EvSAzadokon At birtokAban tartotta itteni uradalmAt, nQi Agon mEg a XYyyy. SAzad kqzepEn is Serepelnek.
a lakOtoroN, vaG kEsQbbi nevEn vaStilvAr, puStulAsAt tWzvES okozhatta. tqrtEnelmwnkben nem jAtSott Serepet.