Vép (Erdődy várkastély)

A Borza-patak mentén álló várkastély őse a XIII. század második felében épült. 1496-ban az Erdődy főúri család tulajdonába került és közel öt és fél évszázadig a birtokukban maradt. A háborúkban elpusztított erődített nemesi udvarház helyére újabb rezidenciát emeltek.
A Borza-patak mentén álló várkastély őse a XIII. század második felében épült. 1496-ban az Erdődy főúri család tulajdonába került és négy és fél évszázadig a birtokukban maradt. A háborúkban elpusztított erődített nemesi udvarház helyére az Erdődyek újabb rezidenciát emeltek.
A korszak rossz közbiztonsága miatt szükségessé vált az erődítések kialakítása, amit a külső kőfal és magának a palotaszárnynak magas tornyokkal való kiegészítése jelentett. Az épület bejáratát felvonóhidas kaputorony védelmezte. A lőrések mögött megbújó szolgaszemélyzet lőfegyvereivel sikeresen védekezhetett kisebb lovasportyák ellen, de az ágyúkkal támadó ellenséges hadnak már nem tudtak volna ellenállni.
Szerencsére a Rákóczi szabadságharc bukása után sem rombolták le, csak külső erődítményeit szüntették meg. Épületeit a II. világháborúig végig lakták és gondozták. A II. világháború hadi eseményei elől lakói elmenekültek, az épületeket teljesen kifosztották, nagy értékű berendezését széthordták. További pusztulásának gátat szabott az 1965-ben végzett műemlékvédelmi helyreállítás, majd az egykori nemesi lakba költözött a mezőgazdasági középiskola intézete. A tizenöt hektáros parkja természetvédelmi területként, arborétumként működik.


vEp (erdQdi vArkastEL)

a borza-patak mentEn AllO vArkastEL Qse a Xyyy. SAzad mAsodik felEben Epwlt. MyyyyBVXXXXYy-ban az erdQdi fQUri CalAd tulajdonAba kerwlt Es kqzel qt Es fEl EvSAzadig a birtokukban maradt. a hAborUkban elpuStItott erQdItett nemesi udvarhAz heLEre Ujabb rezidenciAt emeltek.
a borza-patak mentEn AllO vArkastEL Qse a Xyyy. SAzad mAsodik felEben Epwlt. MyyyyBVXXXXYy-ban az erdQdi fQUri CalAd tulajdonAba kerwlt Es nEG Es fEl EvSAzadig a birtokukban maradt. a hAborUkban elpuStItott erQdItett nemesi udvarhAz heLEre az erdQdiek Ujabb rezidenciAt emeltek.
a korSak roSS kqzbiztonsAga miatt SwksEgessE vAlt az erQdItEsek kialakItAsa, amit a kwlsQ kQfal Es magAnak a palotaSArNnak magas torNokkal valO kiegESItEse jelentett. az Epwlet bejAratAt felvonOhidas kaputoroN vEdelmezte. a lQrEsek mqgqtt megbUjO SolgaSemELzet lQfeGvereivel sikeresen vEdekezhetett kisebb lovasporTAk ellen, de az AGUkkal tAmadO ellensEges hadnak mAr nem tudtak volna ellenAllni.
SerenCEre a rAkOczi SabadsAgharc bukAsa utAn sem romboltAk le, Cak kwlsQ erQdItmENeit SwntettEk meg. Epwleteit a yy. vilAghAborUig vEgig laktAk Es gondoztAk. a yy. vilAghAborU hadi esemENei elQl lakOi elmenekwltek, az Epwleteket teljesen kifoStottAk, naG ErtEkW berendezEsEt SEthordtAk. tovAbbi puStulAsAnak gAtat Sabott az MYyyyyBVXY-ben vEgzett mWemlEkvEdelmi heLreAllItAs, majd az eGkori nemesi lakba kqltqzqtt a mezQgazdasAgi kqzEpiskola intEzete. a tizenqt hektAros parkja termESetvEdelmi terwletkEnt, arborEtumkEnt mWkqdik.