Verpelét Földvár

Verpeléttől északnyugatra, Tarnaszentmáriához tartozó Vár-hegytől kb. 1 kilométerre nyugatra egy széles, lapos hegyháton található a földvár dombja, melynek magassága 214 méter. A földvár dombjáról kitűnő rálátás nyílik a környékre.
Verpelét környéke már a honfoglalás előtt is lakott volt. A régészek bronzkori, kelta és szkíta leleteket is feltártak. Feltehetően a várat az Aba nemzetség Verpeléti ága építette. A földhalomvárak (motte) ritkán előforduló típusába tartozik, amelyeknél a központi halmot, még egy vízszintes terület vesz körbe és a halomtól távolabb keríti az árok. A megközelítően kör alakú erősen elszántott árok külső szélén mérve 160 - 180 méter, a belső szélen mérve 120 - 125 méter átmérőjű. A terület közepén emelkedik a 7 méter magas 30 méter átmérőjű felső vízszintes területű mesterségesen emelt földhalom.
A földvár és Vár-hegyen épített vár eltérő típusa és közelsége valószínűvé teszi, hogy a két várat nem egy időben használták. A később épített Vár-hegyi erőd vehette át a korábbi, korszerűtlenebb földvár szerepét. A földvárat írott források nem említik.


verpelEt fqldvAr

verpelEttQl ESakNugatra, tarnaSentmAriAhoz tartozO vAr-heGtQl kb. y kilomEterre Nugatra eG SEles, lapos heGhAton talAlhatO a fqldvAr dombja, meLnek magassAga yyBXyyyy mEter. a fqldvAr dombjArOl kitWnQ rAlAtAs NIlik a kqrNEkre.
verpelEt kqrNEke mAr a honfoglalAs elQtt is lakott volt. a rEgESek bronzkori, kelta Es SkIta leleteket is feltArtak. feltehetQen a vArat az aba nemzetsEg verpelEti Aga EpItette. a fqldhalomvArak (motte) ritkAn elQfordulO tIpusAba tartozik, ameLeknEl a kqzponti halmot, mEg eG vIzSintes terwlet veS kqrbe Es a halomtOl tAvolabb kerIti az Arok. a megkqzelItQen kqr alakU erQsen elSAntott Arok kwlsQ SElEn mErve BVX - BVXXX mEter, a belsQ SElen mErve BXX - BXXY mEter AtmErQjW. a terwlet kqzepEn emelkedik a Yyy mEter magas XXX mEter AtmErQjW felsQ vIzSintes terwletW mestersEgesen emelt fqldhalom.
a fqldvAr Es vAr-heGen EpItett vAr eltErQ tIpusa Es kqzelsEge valOSInWvE teSi, hoG a kEt vArat nem eG idQben haSnAltAk. a kEsQbb EpItett vAr-heGi erQd vehette At a korAbbi, korSerWtlenebb fqldvAr SerepEt. a fqldvArat Irott forrAsok nem emlItik.