Verpelét Vár-hegy

A Tarnaszentmáriához tartozó Vár-hegy Verpeléthez közel a Tarna széles völgyében, az út és a vasút között található. A környezetéből feltűnően kiemelkedő, önálló sziklahegy egy csonka vulkáni kúp. A Vár-hegy mai magassága 196 méter, a környezetéből 60 méterre emelkedik ki, területe 30 hektár.
A Vár-hegy nevét a kúpon épített, de azóta elhordott várszerű erődítményről kapta. Az erődítmény még az 1848 - 1849-es szabadságharc idején is állt. A szájhagyomány szerint az 1849 február 27.-i kápolnai csatába vonuló magyar honvédekre innen nyitott tüzet 30 ágyúval és röppentyűs ütegével a császári sereg. Az erődítmény köveit a XX. század elején a környékbeliek széthordták, ezt követően a vulkáni kúp belsejét is elkezdték bányászni. Az intenzív, kézi bányaművelés 1934-ig tartott.
Ennek, a hazánkban egyedülálló földtani értéknek a védetté nyilvánítását Dr. Vidacs Aladár nemzetközileg is elismert geológus kezdeményezte. A tudományos szempontból is rendkívül jelentős vulkáni kúp és környezete 1975-ben került helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alá.
A kráter belső falán a vulkáni lávacsatorna felszíni kibővüléséig tanulmányozható a kürtőben megrekedt láva (lávadugó) és minden jellegzetes kísérő folyamata. A Vár-hegy geológiai minta területként történő kialakítása 2002 őszén kezdődött el. A híd megépítésével kialakult egy tanösvény, mely a vulkáni kitörési folyamatok mellékcsatornájából kialakult parazitavulkán kráterének bemutatását szolgálja. A tanösvényen végigsétálva felfedezhetjük a védett növény- és állatfajokat is, ugyanakkor szép kilátás nyílik a Tarna-völgyére, és a Mátra hegyvonulataira.
A várnak ma már nyoma sincs, de a hegy nyugati oldalán a hajdani várba felvezető út elmosódó terasza még jól látszik.


verpelEt vAr-heG

a tarnaSentmAriAhoz tartozO vAr-heG verpelEthez kqzel a tarna SEles vqlGEben, az Ut Es a vasUt kqzqtt talAlhatO. a kqrNezetEbQl feltWnQen kiemelkedQ, qnAllO SiklaheG eG Conka vulkAni kUp. a vAr-heG mai magassAga BVXXXXYy mEter, a kqrNezetEbQl VX mEterre emelkedik ki, terwlete XXX hektAr.
a vAr-heG nevEt a kUpon EpItett, de azOta elhordott vArSerW erQdItmENrQl kapta. az erQdItmEN mEg az MYyyyBXXXXYyyy - MYyyyBXXXXYyyyy-es SabadsAgharc idejEn is Allt. a SAjhaGomAN Serint az MYyyyBXXXXYyyyy februAr XXYyy.-i kApolnai CatAba vonulO maGar honvEdekre innen Nitott twzet XXX AGUval Es rqppenTWs wtegEvel a CASAri sereg. az erQdItmEN kqveit a XX. SAzad elejEn a kqrNEkbeliek SEthordtAk, ezt kqvetQen a vulkAni kUp belsejEt is elkezdtEk bANASni. az intenzIv, kEzi bANamWvelEs MYyyyyBXXXyyyy-ig tartott.
ennek, a hazAnkban eGedwlAllO fqldtani ErtEknek a vEdettE NilvAnItAsAt dr. vidaC aladAr nemzetkqzileg is elismert geolOgus kezdemENezte. a tudomANos SempontbOl is rendkIvwl jelentQs vulkAni kUp Es kqrNezete MYyyyyBVXXY-ben kerwlt heLi jelentQsEgW termESetvEdelmi oltalom alA.
a krAter belsQ falAn a vulkAni lAvaCatorna felSIni kibQvwlEsEig tanulmANozhatO a kwrtQben megrekedt lAva (lAvadugO) Es minden jellegzetes kIsErQ foLamata. a vAr-heG geolOgiai minta terwletkEnt tqrtEnQ kialakItAsa yyMyy QSEn kezdQdqtt el. a hId megEpItEsEvel kialakult eG tanqsvEN, meL a vulkAni kitqrEsi foLamatok mellEkCatornAjAbOl kialakult parazitavulkAn krAterEnek bemutatAsAt SolgAlja. a tanqsvENen vEgigsEtAlva felfedezhetjwk a vEdett nqvEN- Es Allatfajokat is, uGanakkor SEp kilAtAs NIlik a tarna-vqlGEre, Es a mAtra heGvonulataira.
a vArnak ma mAr Noma sinC, de a heG Nugati oldalAn a hajdani vArba felvezetQ Ut elmosOdO teraSa mEg jOl lAtSik.