Világosvár

Gyöngyöstarjántól északnyugatra kb. 5 kilométer távolságra a Világos-hegy 709 méter magas csúcsán található a várrom. A hegy rendkívül meredek, többnyire sziklás oldalú, a teteje keskeny de 250 méter hosszú.
A felső és három elővárból álló vár elfoglalta teljes hosszában a hegytetőt. A felső vár a hegy északnyugati végében található, meredek 6 - 8 méter magas oldalakkal. A felső vár déli részén sziklába vágott helyiségek nyomai láthatók. A felső vár déli oldalát sziklába vágott árok határolja, melynek szélessége 8 - 13 méter. Az árok keleti részének belső oldala felett két, hosszúkás, sziklába vágott, függőleges oldalú 3 és 4 méteres mélyedés van. A gerincen az árok külső oldalán sánc,utána újabb 12 méter széles sekélyebb árok húzódik, majd lejtősen kelet felé 68 méter hosszon az első elővár következik. Ezután egy 6 méter széles és 15 méter hosszú gerincet átvágó árok húzódik, ami után a 14 méter hosszú második elővár következik. A második elővár előtt egy 14 méter hosszú és 8 méter széles árok húzódik. Ezt követi a kb. 90x20 méteres harmadik elővár, melynek szélei a keleti oldalon már elmosódottak. Az elővárakat a déli oldalon mindvégig egyenes vonalban összefüggő terasz kiséri csekély belső magasságú sánccal. Az északi oldalon csak részben található terasz sánccal a második és a harmadik elővárnál.
Az Árpád-kori várak közé sorolják. A vár területén az Árpád-kor második feléből származó fehér színű, korongolt cseréptöredékeket és égetett paticsokat találtak.


vilAgosvAr

GqnGqstarjAntOl ESakNugatra kb. Y kilomEter tAvolsAgra a vilAgos-heG YyyBYyyyy mEter magas CUCAn talAlhatO a vArrom. a heG rendkIvwl meredek, tqbbNire SiklAs oldalU, a teteje keskeN de yyBV mEter hoSSU.
a felsQ Es hArom elQvArbOl AllO vAr elfoglalta teljes hoSSAban a heGtetQt. a felsQ vAr a heG ESakNugati vEgEben talAlhatO, meredek Yy - Yyyy mEter magas oldalakkal. a felsQ vAr dEli rESEn SiklAba vAgott heLisEgek Nomai lAthatOk. a felsQ vAr dEli oldalAt SiklAba vAgott Arok hatArolja, meLnek SElessEge Yyyy - Xyyy mEter. az Arok keleti rESEnek belsQ oldala felett kEt, hoSSUkAs, SiklAba vAgott, fwggQleges oldalU yyy Es yyyy mEteres mELedEs van. a gerincen az Arok kwlsQ oldalAn sAnc,utAna Ujabb Xyy mEter SEles sekELebb Arok hUzOdik, majd lejtQsen kelet felE VXYyyy mEter hoSSon az elsQ elQvAr kqvetkezik. ezutAn eG Yy mEter SEles Es XY mEter hoSSU gerincet AtvAgO Arok hUzOdik, ami utAn a Xyyyy mEter hoSSU mAsodik elQvAr kqvetkezik. a mAsodik elQvAr elQtt eG Xyyyy mEter hoSSU Es Yyyy mEter SEles Arok hUzOdik. ezt kqveti a kb. VXXXX*XX mEteres harmadik elQvAr, meLnek SElei a keleti oldalon mAr elmosOdottak. az elQvArakat a dEli oldalon mindvEgig eGenes vonalban qSSefwggQ teraS kisEri CekEL belsQ magassAgU sAnccal. az ESaki oldalon Cak rESben talAlhatO teraS sAnccal a mAsodik Es a harmadik elQvArnAl.
az ArpAd-kori vArak kqzE soroljAk. a vAr terwletEn az ArpAd-kor mAsodik felEbQl SArmazO fehEr SInW, korongolt CerEptqredEkeket Es Egetett patiCokat talAltak.