Visegrád Alsóvár (Salamon-torony)

A visegrádi Alsóvár lakótornyát valójában tévesen nevezik Salamon-toronynak. Névadója, a Visegrádon raboskodó XI. századi uralkodó, Salamon király korában e torony még nem létezett, őt a közelben álló ispáni várban őriztette I. (Szent) László király 1081 és 1083 között. A ma álló lakótornyot az 1242-es tatár pusztítás után, IV. Béla király (1235 - 1270) és felesége Mária királyné építette 1247 és az 1260-as évek között. A torony az ekkor felépült új visegrádi vár része volt, amely a hegycsúcson álló Fellegvártól a Duna partjáig húzódott. A lakótornyot arra a pontra emelték, ahol az egykori országút keresztezte a várat. Atorony négy emeletén lakótermek helyezkedtek el. A termeket kandallók fűtötték és díszes ikerablakok világították meg. Az alsó három emeletnek árnyékszékei is voltak egy kis fióktoronyba helyezve. A szinteket oszlopokra támaszkodó fagerendás födémek választották el és a déli falsarokba helyezett lépcsők kötötték össze. A torony pártázatos gyilokjáróval és faszerkezetű védőfolyosóval körülvett lapos tetején hajítógépeket állíthattak fel.
1323-ban I. (Anjou) Károly király (1301 - 1342) székhelyévé tette Visegrádot, és az első rezidenciáját az Alsóvárban alakította ki. A lakótorony körül kiépítette az Alsóvár belső falait, és a várudvar felső teraszát, amelyen egy pénzverőházat építtetett. E teraszról felvonóhidas kapun át lehetett bejutni a lakótorony második emeletére, ahol a királyi lakosztály termei kezdődtek. A felső emeleteket kőből épült válaszfallal két-két teremre osztották. Az alsó két szinten négy-négy kisebb raktárhelyiséget alakítottak ki, amelyeket az alsó udvarról lehetett megközelíteni. A legfelső szint belső terét megemelték, és bordás boltozatokkal fedték. Feltehetően itt alakították ki 1325-ben a Keresztelő Szent Jánosnak szentelt kápolnát. A csapadékosabbá váló éghajlat miatt az épületet később magas toronysisakkal fedték le. A lakótorony I. Lajos király (1342 - 1382) uralkodása alatt elvesztette jelentőségét, és a későbbi századokban már csak raktárként használták. 1357-ben a felső várudvarban, a régi pénzverőház mellett, I. Lajos király a város egyik temploma számára Konrád mesterrel egy nagyharangot öntetett, amelynek öntőformája előkerült a régészeti feltárások során. Az alsó várudvar ciszternája Mátyás király (1458 - 1490) korában készült. Az Alsóvár az 1520 és 1530-as években számos ostromot élt meg. Ezekben az években a belső vár Dunára néző fala elé ágyúteraszt emeltek. A lakótorony déli sarkát 1544-ben a várat elfoglaló török sereg tüzérsége döntötte romba. A török uralom idején az alsó várban a romosan maradt nagy torony körül épültek fel az őrség hevenyészett házai. A törökök kivonulása után a vár elvesztette katonai jelentőségét. Az Alsóvár területén szőlőskertek létesültek. A várudvaron átmenő országút csak a XIX. században került át a Dunapartra.
A vár feltárása és a restaurálása 1871-ben indult meg Henszlmann Imre művészettörténész és Schulek Frigyes építész vezetésével. A Salamon-toronyból királyi vadászkastélyt akartak kialakítani, de a munka pénz hiányában 1882 után félbeszakadt. 1916-tól Lux Kálmán majd 1927-től Schulek János folytatta a lakótorony restaurálását. A torony falai között jött létre az első visegrádi múzeum. 1950-ben a részben fából kiegészített torony kiégett, és helyreállítására csak az 1959 és 1964 között került sor Sedlmayr János tervei szerint. A torony vasbeton-acél szerkezetű kiegészítése a modernista magyar műemlékvédelem legismertebb alkotása.


visegrAd alsOvAr (salamon-toroN)

a visegrAdi alsOvAr lakOtorNAt valOjAban tEvesen nevezik salamon-toroNnak. nEvadOja, a visegrAdon raboskodO Xy. SAzadi uralkodO, salamon kirAL korAban e toroN mEg nem lEtezett, Qt a kqzelben AllO ispAni vArban Qriztette y. (Sent) lASlO kirAL MVXXXy Es MVXXXyyy kqzqtt. a ma AllO lakOtorNot az MyyBXXXXyy-es tatAr puStItAs utAn, yyyy. bEla kirAL (MyyBXXXY - MyyBVXX) Es felesEge mAria kirALnE EpItette MyyBXXXXYyy Es az MyyBVX-as Evek kqzqtt. a toroN az ekkor felEpwlt Uj visegrAdi vAr rESe volt, ameL a heGCUCon AllO fellegvArtOl a duna partjAig hUzOdott. a lakOtorNot arra a pontra emeltEk, ahol az eGkori orSAgUt kereStezte a vArat. atoroN nEG emeletEn lakOtermek heLezkedtek el. a termeket kandallOk fWtqttEk Es dISes ikerablakok vilAgItottAk meg. az alsO hArom emeletnek ArNEkSEkei is voltak eG kis fiOktoroNba heLezve. a Sinteket oSlopokra tAmaSkodO fagerendAs fqdEmek vAlaStottAk el Es a dEli falsarokba heLezett lEpCQk kqtqttEk qSSe. a toroN pArtAzatos GilokjArOval Es faSerkezetW vEdQfoLosOval kqrwlvett lapos tetejEn hajItOgEpeket AllIthattak fel.
MyyyBXXyyy-ban y. (anjou) kAroL kirAL (MyyyBy - MyyyBXXXXyy) SEkheLEvE tette visegrAdot, Es az elsQ rezidenciAjAt az alsOvArban alakItotta ki. a lakOtoroN kqrwl kiEpItette az alsOvAr belsQ falait, Es a vArudvar felsQ teraSAt, ameLen eG pEnzverQhAzat EpIttetett. e teraSrOl felvonOhidas kapun At lehetett bejutni a lakOtoroN mAsodik emeletEre, ahol a kirALi lakoStAL termei kezdQdtek. a felsQ emeleteket kQbQl Epwlt vAlaSfallal kEt-kEt teremre oStottAk. az alsO kEt Sinten nEG-nEG kisebb raktArheLisEget alakItottak ki, ameLeket az alsO udvarrOl lehetett megkqzelIteni. a legfelsQ Sint belsQ terEt megemeltEk, Es bordAs boltozatokkal fedtEk. feltehetQen itt alakItottAk ki MyyyBXXY-ben a kereStelQ Sent jAnosnak Sentelt kApolnAt. a CapadEkosabbA vAlO Eghajlat miatt az Epwletet kEsQbb magas toroNsisakkal fedtEk le. a lakOtoroN y. lajos kirAL (MyyyBXXXXyy - MyyyBVXXXyy) uralkodAsa alatt elveStette jelentQsEgEt, Es a kEsQbbi SAzadokban mAr Cak raktArkEnt haSnAltAk. MyyyBVYyy-ben a felsQ vArudvarban, a rEgi pEnzverQhAz mellett, y. lajos kirAL a vAros eGik temploma SAmAra konrAd mesterrel eG naGharangot qntetett, ameLnek qntQformAja elQkerwlt a rEgESeti feltArAsok sorAn. az alsO vArudvar ciSternAja mATAs kirAL (MyyyyBVYyyy - MyyyyBVXXXX) korAban kESwlt. az alsOvAr az MYBXX Es MYBXXX-as Evekben SAmos ostromot Elt meg. ezekben az Evekben a belsQ vAr dunAra nEzQ fala elE AGUteraSt emeltek. a lakOtoroN dEli sarkAt MYBXXXXyyyy-ben a vArat elfoglalO tqrqk sereg twzErsEge dqntqtte romba. a tqrqk uralom idejEn az alsO vArban a romosan maradt naG toroN kqrwl Epwltek fel az QrsEg heveNESett hAzai. a tqrqkqk kivonulAsa utAn a vAr elveStette katonai jelentQsEgEt. az alsOvAr terwletEn SQlQskertek lEteswltek. a vArudvaron AtmenQ orSAgUt Cak a XYyyyy. SAzadban kerwlt At a dunapartra.
a vAr feltArAsa Es a restaurAlAsa MYyyyBVXXy-ben indult meg henSlmann imre mWvESettqrtEnES Es schulek friGes EpItES vezetEsEvel. a salamon-toroNbOl kirALi vadASkastELt akartak kialakItani, de a munka pEnz hiANAban MYyyyBVXXXyy utAn fElbeSakadt. MYyyyyBXYy-tOl lukS kAlmAn majd MYyyyyBXXYyy-tQl schulek jAnos foLtatta a lakOtoroN restaurAlAsAt. a toroN falai kqzqtt jqtt lEtre az elsQ visegrAdi mUzeum. MYyyyyBV-ben a rESben fAbOl kiegESItett toroN kiEgett, Es heLreAllItAsAra Cak az MYyyyyBVYyyyy Es MYyyyyBVXyyyy kqzqtt kerwlt sor sedlmair jAnos tervei Serint. a toroN vasbeton-acEl SerkezetW kiegESItEse a modernista maGar mWemlEkvEdelem legismertebb alkotAsa.