Visegrád Ispáni palota

A Sibrik-domb tetejéről a Dunára néző vár volt az eredeti Visegrád (magas vár). Először a IV. században a rómaiak emeltek itt egy háromszög alakú külső fallal körülvett erődött, amelynek minden oldala hosszabb volt 100 méternél. Számos torony védte a falakat és 372-ben egy nagyobb őrtornyot is építettek. Az V. században a római helyőrség elhagyta az erődöt. A IX. században bevándorolt szlávok az erőd maradványait felhasználva korai szláv várat építettek.
A romok a X. században is jó állapotban voltak, amikor Géza fejedelem megerősíttette a falakat. A XI. század elején I. (Szent) István király a várat vármegyeszékhelynek és a helyi ispán székhelyének tette meg és a falakon belül a délkeleti oldalon kőből lakóépületet építtetett. Az 1081-es koronáért folyó harc során a félreállított Salamon királyt I. (Szent) László a vár egyik tornyába záratta, ekkor még nem állt a visegrádi Alsóvár tornya, amit tévesen Salaman toronynak neveznek. A tatárok 1242-ben elfoglalták és lerombolták a várat. Ezután már nem építették újjá, hanem egy új Fellegvárat és Alsóvárat (Salamon torony) építettek a közelben IV. Béla tatárjárás utáni várépítési programjának keretében.
A római kori falak és a XI. századi palota alapjainak egy nagy része megmaradt. A Duna felöli oldalon az őrtorony alapjai is látszanak.


visegrAd ispAni palota

a sibrik-domb tetejErQl a dunAra nEzQ vAr volt az eredeti visegrAd (magas vAr). elQSqr a yyyy. SAzadban a rOmaiak emeltek itt eG hAromSqg alakU kwlsQ fallal kqrwlvett erQdqtt, ameLnek minden oldala hoSSabb volt B mEternEl. SAmos toroN vEdte a falakat Es yyyBVXXyy-ben eG naGobb QrtorNot is EpItettek. az Y. SAzadban a rOmai heLQrsEg elhaGta az erQdqt. a Yyyyy. SAzadban bevAndorolt SlAvok az erQd maradvANait felhaSnAlva korai SlAv vArat EpItettek.
a romok a X. SAzadban is jO Allapotban voltak, amikor gEza fejedelem megerQsIttette a falakat. a Xy. SAzad elejEn y. (Sent) istvAn kirAL a vArat vArmeGeSEkheLnek Es a heLi ispAn SEkheLEnek tette meg Es a falakon belwl a dElkeleti oldalon kQbQl lakOEpwletet EpIttetett. az MVXXXy-es koronAErt foLO harc sorAn a fElreAllItott salamon kirALt y. (Sent) lASlO a vAr eGik torNAba zAratta, ekkor mEg nem Allt a visegrAdi alsOvAr torNa, amit tEvesen salaman toroNnak neveznek. a tatArok MyyBXXXXyy-ben elfoglaltAk Es leromboltAk a vArat. ezutAn mAr nem EpItettEk UjjA, hanem eG Uj fellegvArat Es alsOvArat (salamon toroN) EpItettek a kqzelben yyyy. bEla tatArjArAs utAni vArEpItEsi programjAnak keretEben.
a rOmai kori falak Es a Xy. SAzadi palota alapjainak eG naG rESe megmaradt. a duna felqli oldalon az QrtoroN alapjai is lAtSanak.