Vörösvár (Parád)

A várhoz jelzett út nem vezet, legkönyebben dél felől a hegygerincen felkapaszkodva lehet megközelíteni. Parádfürdőről az Ilona-völgyi műúton a Mária képoszlopos tölgyfa melletti ösvényen kell betérni az erdőbe. Kb. 150 méter után egy kerítéséhez következik, amin a létrán át lehet jutni, utána először vízmosás, később meredek gyalogút vezet a csúcs felé. Az 1990-es évek közepéig itt fenyves volt, ami emberi gondatlanság miatt leégett, helyébe kocsányos tölgy csemetéket ültettek. A meredek hegygerinc végén még tovább kell menni a kerítés mellett a hegycsúcs felé. A kerítés felső része a sáncra épült, itt van egy lyuk a kerítésen, amin átbújva lehet bejutni a vár területére. Az Ilona-völgyi műúttól fél órán belül fel lehet jutni a csúcsra.
A Vörösvár csúcs tengerszint feletti magassága 369 méter, a Parádi-Tarna patakhoz képest kb. 170 méter. A környezetéből meredek lejtőkkel kiemelkedő hegy csak délkeleten csatlakozik egy 295 méter magas nyereggel a Hegyes-hegyhez.
A vár belső területe háromszög alakú, mely háromszögnek az alapja 17 méter, magassága 40 méter. A várat mindhárom oldalról 9 méter széles várárok védte. Az északi oldalon még ma is 2 - 3 méter mély.
A várnak nincs okleveles említése, kőfal maradvány sem látható a felszínen, csak az árok és a sánc maradványokból tudhatjuk, hogy egykor itt erődítés volt.


vqrqsvAr (parAd)

a vArhoz jelzett Ut nem vezet, legkqNebben dEl felQl a heGgerincen felkapaSkodva lehet megkqzelIteni. parAdfwrdQrQl az ilona-vqlGi mWUton a mAria kEpoSlopos tqlGfa melletti qsvENen kell betErni az erdQbe. kb. BV mEter utAn eG kerItEsEhez kqvetkezik, amin a lEtrAn At lehet jutni, utAna elQSqr vIzmosAs, kEsQbb meredek GalogUt vezet a CUC felE. az MYyyyyBVXXXX-es Evek kqzepEig itt feNves volt, ami emberi gondatlansAg miatt leEgett, heLEbe koCANos tqlG CemetEket wltettek. a meredek heGgerinc vEgEn mEg tovAbb kell menni a kerItEs mellett a heGCUC felE. a kerItEs felsQ rESe a sAncra Epwlt, itt van eG Luk a kerItEsen, amin AtbUjva lehet bejutni a vAr terwletEre. az ilona-vqlGi mWUttOl fEl OrAn belwl fel lehet jutni a CUCra.
a vqrqsvAr CUC tengerSint feletti magassAga yyyBVXYyyyy mEter, a parAdi-tarna patakhoz kEpest kb. BVXX mEter. a kqrNezetEbQl meredek lejtQkkel kiemelkedQ heG Cak dElkeleten Catlakozik eG yyBVXXXXY mEter magas Nereggel a heGes-heGhez.
a vAr belsQ terwlete hAromSqg alakU, meL hAromSqgnek az alapja XYyy mEter, magassAga XXXX mEter. a vArat mindhArom oldalrOl Yyyyy mEter SEles vArArok vEdte. az ESaki oldalon mEg ma is yy - yyy mEter mEL.
a vArnak ninC okleveles emlItEse, kQfal maradvAN sem lAthatO a felSInen, Cak az Arok Es a sAnc maradvANokbOl tudhatjuk, hoG eGkor itt erQdItEs volt.