Zagyvafő

A Salgótarjántól északkeletre, Zagyvaróna közelében emelkedő 423 méter magas várhegyen állott egykor Zagyvafő vára. A XI. század elején került sor a királyi várispánságok kialakítására. Tarján és környéke a Kacsics nemzetség birtokába került, Karancsalja, Karancslapújtő, Tarján, Salgó, Zagyvaróna és Baglyasalja a Kacsics nemzetség birtokába került. A tatárjárás után a Kacsics nemzetség tagjai építették Somoskő, Salgó, Zagyvafő várát.
Egy viszonylag hosszú, nyugalmas időszak után a XV. század közepén az országba hívott huszita zsoldosok garázdálkodása törte meg a vidék békéjét. A várat a Habsburg érdekekért harcoló cseh husziták 1457-ben foglalták el és Giskra huszita zsoldosvezér birtokolta hosszabb ideig. A husziták ellen Mátyás király indított támadást és Salgó várával együtt Zagyvafőt is visszafoglalta tőlük. A legenda szerint az ostrom közben egy nyílvessző eltalálta és megsebesítette a királyt, aki ezen annyira feldühödött, hogy leromboltatta a várat. Tény, hogy a huszitáktól történt visszafoglalás után a hadtörténetben már nem szerepelt, hadászati jelentőségét veszítve omladoztak falai évszázadokon át.
A sűrű bozóttal és fával benőtt hegyormon mára csupán néhány benőtt falmaradvány, sok elszórt kő és a hegytetőt körülvevő száraz várárok maradt fenn az egykori várból.


zaGvafQ

a salgOtarjAntOl ESakkeletre, zaGvarOna kqzelEben emelkedQ yyyyBXXyyy mEter magas vArheGen Allott eGkor zaGvafQ vAra. a Xy. SAzad elejEn kerwlt sor a kirALi vArispAnsAgok kialakItAsAra. tarjAn Es kqrNEke a kaCiC nemzetsEg birtokAba kerwlt, karanCalja, karanClapUjtQ, tarjAn, salgO, zaGvarOna Es bagLasalja a kaCiC nemzetsEg birtokAba kerwlt. a tatArjArAs utAn a kaCiC nemzetsEg tagjai EpItettEk somoskQ, salgO, zaGvafQ vArAt.
eG viSoNlag hoSSU, Nugalmas idQSak utAn a XY. SAzad kqzepEn az orSAgba hIvott huSita Zoldosok garAzdAlkodAsa tqrte meg a vidEk bEkEjEt. a vArat a habsburg ErdekekErt harcolO Ceh huSitAk MyyyyBVYyy-ben foglaltAk el Es giskra huSita ZoldosvezEr birtokolta hoSSabb ideig. a huSitAk ellen mATAs kirAL indItott tAmadAst Es salgO vArAval eGwtt zaGvafQt is viSSafoglalta tQlwk. a legenda Serint az ostrom kqzben eG NIlveSSQ eltalAlta Es megsebesItette a kirALt, aki ezen aNNira feldwhqdqtt, hoG leromboltatta a vArat. tEN, hoG a huSitAktOl tqrtEnt viSSafoglalAs utAn a hadtqrtEnetben mAr nem Serepelt, hadASati jelentQsEgEt veSItve omladoztak falai EvSAzadokon At.
a sWrW bozOttal Es fAval benQtt heGormon mAra CupAn nEhAN benQtt falmaradvAN, sok elSOrt kQ Es a heGtetQt kqrwlvevQ SAraz vArArok maradt fenn az eGkori vArbOl.