Zalacsány Zsidóvár

A Zsidóvár néven ismert kis köralakú tarisznyavár a Zalacsányi-patak felduzzasztása által keletkezett horgásztótól délre emelkedő dombfokon található, erdővel benőtt területen. A tőle délkeletre fekvő zalacsányi végvár (Törökvár) tartozéka lehetett.
A várat ölelő árkon belül szilárd építmény nyomai nem találhatók. Feltehetően egy fa őrház állhatott a belső terület közepén, ahonnan az őrség szemmel tarthatta a zalavölgyi utat és a Nagykapornak felé vezető leágazást.


zalaCAN ZidOvAr

a ZidOvAr nEven ismert kis kqralakU tariSNavAr a zalaCANi-patak felduzzaStAsa Altal keletkezett horgAStOtOl dElre emelkedQ dombfokon talAlhatO, erdQvel benQtt terwleten. a tQle dElkeletre fekvQ zalaCANi vEgvAr (tqrqkvAr) tartozEka lehetett.
a vArat qlelQ Arkon belwl SilArd EpItmEN Nomai nem talAlhatOk. feltehetQen eG fa QrhAz Allhatott a belsQ terwlet kqzepEn, ahonnan az QrsEg Semmel tarthatta a zalavqlGi utat Es a naGkapornak felE vezetQ leAgazAst.