Zalak

Sorkifaludtól nyugatra, Sorkikápolnától délre a Sorok-patak déli partján található a várhely. A területen állt egykor a Zalak falu is.
Zalak falut 1256-ban említi először oklevél. A várat 1269-ben IV. Béla király a Hermán nembeli Désnek adta. A vár első említése 1278-ban történik Locus castri in terra Zalak cum fossatis et indaginibus antiquis néven, ekkor már romos vár volt, oklevél nem említi később. A falut 1370-ben Zalak, 1389-ben Poss. Zathahaza al. nom. Zalak, 1418-ban Poss. Kapolna alio nomine Zalak ac poss. Thothfalu al. nom. similiter Zalak, 1453-ban Pred. Zalak alakban említik az írott források. A XV. században az Egervári és Molnári családok birtoka volt. Zalak falut 1453-ban említik utoljára.
Zalak várának árka ma alig észrevehető, nagyjából kör alakú, átmérője az árokkal együtt kb. 40 méter, a belső terület átmérője kb. 20 méter. A vár dombjának magassága csak 30 centiméter a felszínhez viszonyítva, árka csupán 40 centiméter mély. Az 1987 és 1989 közötti ásatások során megtalálták a kb. 6x9 méteres fatornyának, a benne volt kemencének és a várat kerítő faépítményeknek a maradványait. Nagy mennyiségű faanyagmaradvány, vasszögek, egy vaspánt és különféle kerámiatípusok kerültek elő.


zalak

sorkifaludtOl Nugatra, sorkikApolnAtOl dElre a sorok-patak dEli partjAn talAlhatO a vArheL. a terwleten Allt eGkor a zalak falu is.
zalak falut MyyBVYy-ban emlIti elQSqr oklevEl. a vArat MyyBVXYyyyy-ben yyyy. bEla kirAL a hermAn nembeli dEsnek adta. a vAr elsQ emlItEse MyyBVXXYyyy-ban tqrtEnik locus castri in terra zalak cum fossatis et indaginibus antikvuis nEven, ekkor mAr romos vAr volt, oklevEl nem emlIti kEsQbb. a falut MyyyBVXX-ben zalak, MyyyBVXXXYyyyy-ben poss. zathahaza al. nom. zalak, MyyyyBXYyyy-ban poss. kapolna alio nomine zalak ac poss. thothfalu al. nom. similiter zalak, MyyyyBVyyy-ban pred. zalak alakban emlItik az Irott forrAsok. a XY. SAzadban az egervAri Es molnAri CalAdok birtoka volt. zalak falut MyyyyBVyyy-ban emlItik utoljAra.
zalak vArAnak Arka ma alig ESrevehetQ, naGjAbOl kqr alakU, AtmErQje az Arokkal eGwtt kb. XXXX mEter, a belsQ terwlet AtmErQje kb. XX mEter. a vAr dombjAnak magassAga Cak XXX centimEter a felSInhez viSoNItva, Arka CupAn XXXX centimEter mEL. az MYyyyyBVXXXYyy Es MYyyyyBVXXXYyyyy kqzqtti AsatAsok sorAn megtalAltAk a kb. Yy*Yyyyy mEteres fatorNAnak, a benne volt kemencEnek Es a vArat kerItQ faEpItmENeknek a maradvANait. naG meNNisEgW faaNagmaradvAN, vaSSqgek, eG vaspAnt Es kwlqnfEle kerAmiatIpusok kerwltek elQ.