Zalaszegvár

Zalaszegvár Veszprém megyében, Veszprém és Vas megye határán, a Marcal folyó és a Torna-patak találkozásánál található. Az egykori erődítmény, amiről a település a nevét kapta, a közégtől északnyugatra a Marcal folyó mellett épült.
A Marcal és a Torna összefolyásának árteréből kiemelkedő nagyobb szigetből, melynek eredetileg a déli oldalán folyt a Torna-patak, mesterséges árok ásásával alakították ki az erődítményt. Az árok földjéből az árokkal párhuzamos sáncot húztak. Az erődített rész hossza kb. 250 méter.
Első okleveles említése 1156-ból származik. A nyugati országok támadásaival szemben védte a környéken élőket. Veszély esetén a nagy területű erődítmény falai mögé tudott menekülni a lakosság állatállományával együtt. Pusztulásának idejét nem ismerjük, talán az 1241-es tatárjárás vihara rombolta le.
Dénes József véleménye szerint a vár azonos Ókarakó ispáni várával. A szláv eredetű karakó jelentése: folyóág. Az ispáni várat valószínűleg a X. század végén vagy a XI. század elején I. István király építtette. Az erődítmény eredetileg négy várat foglalt magában: Karakót, Nagykeszit, Szegvárat és Tüskevárat.
Vitatott, hogy a várispánság eredeti központja volt-e, mert a közelében, tőle pár száz méterre északnyugatra található egy tipikus középkori sáncvár is.


zalaSegvAr

zalaSegvAr veSprEm meGEben, veSprEm Es vas meGe hatArAn, a marcal foLO Es a torna-patak talAlkozAsAnAl talAlhatO. az eGkori erQdItmEN, amirQl a telepwlEs a nevEt kapta, a kqzEgtQl ESakNugatra a marcal foLO mellett Epwlt.
a marcal Es a torna qSSefoLAsAnak ArterEbQl kiemelkedQ naGobb SigetbQl, meLnek eredetileg a dEli oldalAn foLt a torna-patak, mestersEges Arok AsAsAval alakItottAk ki az erQdItmENt. az Arok fqldjEbQl az Arokkal pArhuzamos sAncot hUztak. az erQdItett rES hoSSa kb. yyBV mEter.
elsQ okleveles emlItEse MBVYy-bOl SArmazik. a Nugati orSAgok tAmadAsaival Semben vEdte a kqrNEken ElQket. veSEL esetEn a naG terwletW erQdItmEN falai mqgE tudott menekwlni a lakossAg AllatAllomANAval eGwtt. puStulAsAnak idejEt nem ismerjwk, talAn az MyyBXXXXy-es tatArjArAs vihara rombolta le.
dEnes jOZef vElemENe Serint a vAr azonos OkarakO ispAni vArAval. a SlAv eredetW karakO jelentEse: foLOAg. az ispAni vArat valOSInWleg a X. SAzad vEgEn vaG a Xy. SAzad elejEn y. istvAn kirAL EpIttette. az erQdItmEN eredetileg nEG vArat foglalt magAban: karakOt, naGkeSit, SegvArat Es twskevArat.
vitatott, hoG a vArispAnsAg eredeti kqzpontja volt-e, mert a kqzelEben, tQle pAr SAz mEterre ESakNugatra talAlhatO eG tipikus kqzEpkori sAncvAr is.