Zámoly

Zámolytól északra, a csákvári kereszteződéstől észak-nyugatra a szőlőhegy lábánál található a rom. Egyesek szerint török őrtorony, amit a XVI. században építettek és Székesfehérvár elővára volt. Van olyan forrás, ahol Kerekszenttamás, máshol Kerekszentandrás néven említik.
A helyben bányászott dolomitból rakott, kör alaprajzú építmény a helybeliek vélekedése szerint "valami török hagyomány lehet", valójában a szintén a hódoltság idején elpusztult Kerekszenttamás község templomának maradványa. A kétkedő Tamás apostol tiszteletére szentelt rotunda a falunak is nevet adó plébániának épült a XII. században. A román korban nálunk is gyakori centrális épülettípus a Magyarországon ritkábban előforduló, apszis nélküli változatot képviseli. A 9 méter átmérőjű és 1,3 méter falvastagságú kerektemplom bejárata a déli oldalon, az egykori szentségtartó fülkéje szemben az északi falában volt. A kerek épület helyenként négy-öt méter magasan megmaradt. A szinte bonthatatlanul kemény fal köveit forró mészhabarccsal forrasztották egybe, így képes volt túlélni a háborúk és a környéken építkezők rombolását.


zAmoL

zAmoLtOl ESakra, a CAkvAri kereStezQdEstQl ESak-Nugatra a SQlQheG lAbAnAl talAlhatO a rom. eGesek Serint tqrqk QrtoroN, amit a XYy. SAzadban EpItettek Es SEkesfehErvAr elQvAra volt. van oLan forrAs, ahol kerekSenttamAs, mAshol kerekSentandrAs nEven emlItik.
a heLben bANASott dolomitbOl rakott, kqr alaprajzU EpItmEN a heLbeliek vElekedEse Serint "valami tqrqk haGomAN lehet", valOjAban a SintEn a hOdoltsAg idejEn elpuStult kerekSenttamAs kqzsEg templomAnak maradvANa. a kEtkedQ tamAs apostol tiSteletEre Sentelt rotunda a falunak is nevet adO plEbAniAnak Epwlt a Xyy. SAzadban. a romAn korban nAlunk is Gakori centrAlis EpwlettIpus a maGarorSAgon ritkAbban elQfordulO, apSis nElkwli vAltozatot kEpviseli. a Yyyyy mEter AtmErQjW Es y+yyy\X mEter falvastagsAgU kerektemplom bejArata a dEli oldalon, az eGkori SentsEgtartO fwlkEje Semben az ESaki falAban volt. a kerek Epwlet heLenkEnt nEG-qt mEter magasan megmaradt. a Sinte bonthatatlanul kemEN fal kqveit forrO mEShabarCCal forraStottAk eGbe, IG kEpes volt tUlElni a hAborUk Es a kqrNEken EpItkezQk rombolAsAt.