Zuvár

Márianosztra és Ipolydamásd között a Zuvár nevű hegy 313 méter magas csúcsán épült. A domború hegytetőt kőfal, valamint árkok és sáncok övezték. A szabálytalan négyszög alaprajzú vár falainak vastagsága 1,4 - 3 méter között változik, a védett terület nagysága kb. 100x100 méter.
A XII.-XIII. században épült, egyrészes, körítőfallal, sánccal, árokkal védett lakótornyos vár volt. A XIII. században még lakták, a század végén 1281-ben királyi birtok lett, és a XIII. század végén vagy a XIV. század elején elpusztult. Tulajdonosa, építtetője a környék birtokosa lehetett, aki családja és birtoka védelmére építtette az erődítményt.
A királyi tulajdonú romos vár köveit akadálytalanul használhatták fel a vártól 2 kilométerre található márianosztrai kolostor építésénél, amelyet I. Lajos király 1352-ben alapított. Terepbejárások, leletek gyűjtésekor a Zuvár közelében két Árpádkori település nyomait fedezték fel. A várhoz való kapcsolata még nem ismeretes.


zuvAr

mArianoStra Es ipoLdamAsd kqzqtt a zuvAr nevW heG yyyBXyyy mEter magas CUCAn Epwlt. a domborU heGtetQt kQfal, valamint Arkok Es sAncok qveztEk. a SabALtalan nEGSqg alaprajzU vAr falainak vastagsAga y+yyyy\X - yyy mEter kqzqtt vAltozik, a vEdett terwlet naGsAga kb. B*B mEter.
a Xyy.-Xyyy. SAzadban Epwlt, eGrESes, kqrItQfallal, sAnccal, Arokkal vEdett lakOtorNos vAr volt. a Xyyy. SAzadban mEg laktAk, a SAzad vEgEn MyyBVXXXy-ben kirALi birtok lett, Es a Xyyy. SAzad vEgEn vaG a Xyyyy. SAzad elejEn elpuStult. tulajdonosa, EpIttetQje a kqrNEk birtokosa lehetett, aki CalAdja Es birtoka vEdelmEre EpIttette az erQdItmENt.
a kirALi tulajdonU romos vAr kqveit akadALtalanul haSnAlhattAk fel a vArtOl yy kilomEterre talAlhatO mArianoStrai kolostor EpItEsEnEl, ameLet y. lajos kirAL MyyyBVyy-ben alapItott. terepbejArAsok, leletek GWjtEsekor a zuvAr kqzelEben kEt ArpAdkori telepwlEs Nomait fedeztEk fel. a vArhoz valO kapColata mEg nem ismeretes.